ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย : กิตติยา สัจจะปกาสิต, 2517-
คำค้น : สารต้านการติดเชื้อ , แคลเซียมไฮดรอกไซด์ , คลองรากฟัน , แบคทีเรีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรสิทธิ์ เกียรติพงศ์สาร , จินตกร คูวัฒนสุชาติ , อัญชนา พานิชอัตรา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741734859 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยาใส่ในคลองรากฟันที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากประสิทธิภาพในการ ฆ่าเชื้อที่ดีซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นด่างที่สูง แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ หลายประการที่ทำให้ความเป็นด่างของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไม่อยู่ในระดับที่สามารถทำลายเชื้อได้ นอกจากนั้นเชื้อแต่ละชนิดยังมีความทนทานต่อความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกันไป การศึกษาในห้องปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเป็นกรด-ด่างต่างๆ ต่อเชื้อ Porphylomonas gingivalis Actinomyces viscosus Streptococcus mitis Staphylococcus aureus และ Enterococcus faecalis โดยทดสอบกับปริมาณของแบคทีเรียที่หลงเหลืออยู่จากการขยายคลองรากฟัน (10[superscript 3] โคโลนี) พบว่าระดับความเป็นกรด-ด่างที่มีผลในการทำลายเชื้อ Actinomyces viscosus และ Streptococcus mitis คือระดับความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า 10.50 โดยใช้เวลา 6 และ 12 ชั่วโมง ตามลำดับ ในขณะที่ความเป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อการทำลายเชื้อ Staphylococcus aureus และ Porphylomonas gingivalis คือระดับความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า 10.50 โดยใช้เวลา 12 ชั่วโมง และที่ระดับความเป็นกรด-ด่าง 11.00 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง นอกจากนั้นพบว่าเชื้อ Enterococcus faecalis ถูกทำลายที่ระดับความเป็นกรด-ด่างสูงที่สุดคือที่ระดับความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า 11.50 โดยใช้เวลา 24 ชั่วโมง

บรรณานุกรม :
กิตติยา สัจจะปกาสิต, 2517- . (2546). ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติยา สัจจะปกาสิต, 2517- . 2546. "ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติยา สัจจะปกาสิต, 2517- . "ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
กิตติยา สัจจะปกาสิต, 2517- . ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.