ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการถ่ายภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการถ่ายภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง
นักวิจัย : ดวงกมล อัชทวีวรรณ, 2519-
คำค้น : ทันตกรรมจัดฟัน , คอนดายล์ , รังสีเซฟาโลเมตริก , รังสีพานอรามิก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรทิพย์ ชิวชรัตน์ , สุนทรา พันธ์มีเกียรติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741740646 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคิดค้นวิธีการถ่ายทอดรูปร่างของหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มายังภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้างและทดสอบความถูกต้องของวิธีการที่คิดค้นได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาภาพหัวคอนดายล์ที่มองเห็นไม่ชัดเจนในภาพรังสีเซฟา-โลเมตริกด้านข้าง ทำให้การวิเคราะห์ภาพรังสีที่เกี่ยวข้องกับจุดสังเกตทางกายวิภาคบนหัวคอนดายล์ไม่สามารถกระทำได้อย่างแม่นยำ หรือมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพรังสีเพิ่มเติม วิธีการถ่ายทอดภาพหัวคอนดายล์ที่คิดค้นขึ้นนี้อาศัยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อนจากตัวอย่างจำนวน 100 คน เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างภาพรังสีทั้งสอง โดยนำตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปรได้แก่ ระยะระหว่างหัวคอนดายล์ ระยะระหว่างมุมขากรรไกรล่าง ระยะฟันหน้าล่างแนวดิ่งถึงโกนีออน มุมโกเนียล และ ความสูงเรมัส มาใช้ในการทำนายค่าระยะปรับแนวดิ่งสำหรับการถ่ายทอดภาพหัวคอนดายล์ สมการที่ได้คือ ระยะปรับแนวดิ่ง = -17.793 + 0.239ความสูงเรมัส + 0.0784 มุมโกเนียล ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจร้อยละ 67.9 เมื่อทดสอบความถูกต้องของสมการโดยใช้ตัวอย่างจำนวน 50 คน พบว่าระยะปรับแนวดิ่งที่ได้จากสมการและจากการซ้อนทับภาพหัวคอนดายล์ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีส่วนต่างไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร ร้อยละ 60 และเมื่อคำนวณด้วยสูตรของดาห์ลเบิร์กพบว่ามีความผิดพลาดมาตรฐานจากการหาค่าระยะปรับแนวดิ่งด้วยการแทนค่าจากสมการคิดเป็น 0.64 มิลลิเมตร และสามารถลอกลายภาพหัวคอนดายล์ตั้งแต่จุดสูงสุดมายังขอบหลังเรมัสซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดอาร์ติคูลาเรย์ 1 เซนติเมตร จากภาพรังสีพานอรามิกมายังภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้างได้ร้อยละ 76

บรรณานุกรม :
ดวงกมล อัชทวีวรรณ, 2519- . (2546). วิธีการถ่ายภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล อัชทวีวรรณ, 2519- . 2546. "วิธีการถ่ายภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล อัชทวีวรรณ, 2519- . "วิธีการถ่ายภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ดวงกมล อัชทวีวรรณ, 2519- . วิธีการถ่ายภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.