ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศ
นักวิจัย : ธนดล ลาภสาธิต
คำค้น : การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ , การผลิต -- การทดสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21948
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ, การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศที่ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศผู้รับทุน รวมถึงปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้สมการการผลิตแบบ Translog Production Function และวิธีวัดประสิทธิภาพแบบ Stochastic Frontier ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าการเพิ่มปัจจัยทุนทางกายภาพ จะเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศในกลุ่มตัวอย่างได้มากที่สุด รองมาคือปัจจัยทุนมนุษย์ และปัจจัยการสะสมการวิจัยและพัฒนา ในทางตรงกันข้ามการเพิ่มปัจจัยแรงงาน ทำให้ผลผลิตลดลง ปัจจัยที่กำหนดความมีประสิทธิภาพการผลิตของประเทศในกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.)ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้แก่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จากต่างประเทศ, การลงทุนที่ไม่สามารถจำแนกประเภทได้จากต่างประเทศ, ทุนมนุษย์ และระดับการพัฒนาประเทศ และ 2.) ปัจจัยที่ลดประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ อัตราการเปิดประเทศ, ขนาดของตลาดเงิน, การสะสมการวิจัยและพัฒนา, ปฏิกิริยาระหว่างกันของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จากต่างประเทศกับขนาดของตลาดเงิน และระยะเวลาที่ทำการศึกษา (แทนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี) ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคของประเทศในกลุ่มตัวอย่างตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษามีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 90.47 โดยประเทศในกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดคือ ประเทศสิงคโปร์ (ร้อยละ 96.54) ในขณะที่ประเทศจีน (ร้อยละ 87.97) มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคลำดับสุดท้าย ประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 94.09

บรรณานุกรม :
ธนดล ลาภสาธิต . (2550). การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนดล ลาภสาธิต . 2550. "การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนดล ลาภสาธิต . "การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ธนดล ลาภสาธิต . การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.