ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้างพลังในสามชุมชนนำร่องของโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้างพลังในสามชุมชนนำร่องของโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ทรงธรรม ชูเงิน
คำค้น : การพัฒนาชุมชน , องค์กรชุมชน , โครงการบ้านมั่นคง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันชัย มีชาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21986
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้าง พลังในชุมชนบ้านมั่นคง รวมถึงปัจจัยที่ส่งเสริมและก่อให้เกิดอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานของชุมชนบ้านมั่นคงหลังจากได้รับการเสริมสร้างพลังของชุมชนบ้านมั่นคง 3 โครงการนำร่อง เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคงเจริญชัยนิมิตใหม่ โครงการบ้านมั่นคงสร้างสรรค์พัฒนา และโครงการบ้านมั่นคงร่วมสามัคคี โดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พบว่าแต่ละแห่งได้รับกระบวนการเสริมสร้างพลังจากภาครัฐที่เหมือนกัน คือ ภาครัฐจะเข้าไปเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงให้ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมชนที่มีกลุ่มออมทรัพย์อยู่แล้วก็พัฒนาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะเข้าไปเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงแนะนำและประสานงานในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้การตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกชุมชน ในโครงการบ้านมั่นคงแต่ละแห่งที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางของตนเอง ส่วนผลของการเสริมสร้างพลัง พบว่า ชุมชนแต่ละแห่งมีพลังอำนาจของชุมชนในแต่ละด้านแต่ละระดับต่างกัน โดยปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เกิดพลังอำนาจของชุมชน คือ ลักษณะทางกายภาพของชุมชน, ที่ตั้งบ้านเรือน, การคมนาคม, วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน, ผู้นำชุมชน และการถือครองที่ดินของชุมชน ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ ชุมชนข้างเคียง, การเมืองภายในชุมชน และความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติ

บรรณานุกรม :
ทรงธรรม ชูเงิน . (2554). การศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้างพลังในสามชุมชนนำร่องของโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงธรรม ชูเงิน . 2554. "การศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้างพลังในสามชุมชนนำร่องของโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงธรรม ชูเงิน . "การศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้างพลังในสามชุมชนนำร่องของโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ทรงธรรม ชูเงิน . การศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้างพลังในสามชุมชนนำร่องของโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.