ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม
นักวิจัย : อรอุมา อังวราวงศ์, 2515-
คำค้น : ฟันน้ำนม , คลองรากฟัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหมาย ชอบอิสระ , ปิยาณี พาณิชย์วิสัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741708548 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ โดยศึกษาเปรียบเทียบความยาวฟันน้ำนมที่วัดด้วยเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ อ่านค่าที่ "Apex" กับความยาวจริง การศึกษาครั้งนี้ใช้ฟันกรามน้ำนม จำนวน 124 ซี่ ซึ่งมีระดับการละลายของรากฟันแตกต่างกัน ฟันถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 62 ซี่ โดยกลุ่มที่ 1 เป็นฟันน้ำนมที่มีการละลายตัวน้อยกว่าหนึ่งในหกของความยาวรากฟันปกติ และกลุ่มที่ 2 เป็นฟันน้ำนมที่มีการละลายตัวตั้งแต่หนึ่งในหกถึงหนึ่งในสามของความยาวรากฟันปกติ ผลการศึกษาทั้งสองกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความยาวฟันทั้งสองวิธีด้วยสถิติแพร์ ที เทสต์ (paired-test) พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟัน รูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนมทั้งสองกลุ่มแตกต่างจากความยาวจริงในช่วง +-0.5 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 96.77 เท่ากัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลต่างของความยาวฟันน้ำนมที่วัดด้วยเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์กับความยาวจริงเท่ากับ 3.387x10(-2) +- 0.1932 มิลลิเมตรในกลุ่มที่ 1 และ 0.717x10(-2) +- 0.2263 มิลลิเมตร ในกลุ่มที่ 2 สรุปว่าการหาความยาวฟันน้ำนมโดยใช้เครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์มีความแม่นตรงร้อยละ 96.77

บรรณานุกรม :
อรอุมา อังวราวงศ์, 2515- . (2545). ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอุมา อังวราวงศ์, 2515- . 2545. "ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอุมา อังวราวงศ์, 2515- . "ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อรอุมา อังวราวงศ์, 2515- . ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.