ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน
นักวิจัย : ศิริพร นิราพันธ์, 2521-
คำค้น : ทารกคลอกก่อนกำหนด--พัฒนาการ , มารดาและทารก , การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณระพี สุทธิวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745314404 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/92
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของการประเมินพัฒนาการทารกระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก และทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 120 คู่ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มารดาที่มีระดับการศึกษาต่ำและทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก จำนวน 30 คู่ กลุ่มที่ 2 มารดาที่มีระดับการศึกษาสูงและทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก จำนวน 30 คู่ กลุ่มที่ 3 มารดาที่มีระดับการศึกษาต่ำ และทารกคลอดครบกำหนด จำนวน 30 คู่ และกลุ่มที่ 4 มารดาที่มีระดับการศึกษาสูง และทารกคลอดครบกำหนด จำนวน 30 คู่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินพัฒนาการ Denver II แบบประเมินพัฒนาการ Infant Mullen Scales of Early Learning แบบสัมภาษณ์มารดาเพื่อการคัดกรองพัฒนาการทารก และแบบสัมภาษณ์มารดาเพื่อการวินิจฉัยพัฒนาการทารก นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (Percentage agreement) และสถิติ Kappa (K) ซึ่งการนำค่าสถิติ Kappa มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อต้องการปรับแก้ความสอดคล้องที่อาจเกิดขึ้นจากความบังเอิญ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มารดาสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทางด้านพัฒนาการทารกวัย 6 เดือน โดยพบว่า การประเมินพัฒนาการทารกเพื่อการคัดกรองมีค่าความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพในระดับสูงถึงสูงมาก (เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง 89.50-100.00%, K = 0.65-100) และการประเมินพัฒนาการทารกเพื่อการวินิจฉัยมีค่าความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพในระดับปานกลางเกือบสูงถึงสูงมาก (เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง 89.10-100.00%, K = 0.52-1.00) ในทุกกลุ่มตัวอย่าง

บรรณานุกรม :
ศิริพร นิราพันธ์, 2521- . (2547). ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร นิราพันธ์, 2521- . 2547. "ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร นิราพันธ์, 2521- . "ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศิริพร นิราพันธ์, 2521- . ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.