ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา
นักวิจัย : มยุรินทร์ เตชะเชวงกุล, 2521-
คำค้น : ทัศนคติ , ความไม่คล้องจองของปัญญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีระพร อุวรรณโณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741727399 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/90
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของความชอบความคงเส้นคงวา (ความชอบความคงเส้นคงวาสูงและต่ำ) และการรับรู้การมีอิสระในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติ (เขียนเรียงความโดยรับรู้ว่าตนมีอิสระ เขียนเรียงความโดยรับรู้ว่าตนถูกบังคับและไม่ได้เขียนเรียงความ) ต่อความไม่คล้องจองของปัญญา ผู้ร่วมการทดลองเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2545 ผู้ร่วมการทดลองได้รับการบอกเกี่ยวกับประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ชุดเครื่องแบบปกติของนิสิต และได้รับการสุ่มเข้าเงื่อนไขการทดลอง 1 ใน 3 เงื่อนไข หลังจากนั้นให้ผู้ร่วมการทดลองตอบมาตรวัดเจตคติต่อประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องชุดเครื่องแบบปกติของนิสิต มาตรวัดความรู้สึกในขณะเข้าร่วมการวิจัย และมาตรวัดความชอบความคงเส้นคงวา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ที่มีความชอบความคงเส้นคงวาต่ำมีคะแนนเจตคติไม่แตกต่างจากผู้ที่มีความชอบความคงเส้นคงวาสูง 2. ผู้ที่มีความชอบความคงเส้นคงวาต่ำ ในเงื่อนไขเขียนเรียงความโดยรับรู้ว่าตนมีอิสระ มีคะแนนเจตคติไม่แตกต่างจากในเงื่อนไขเขียนเรียงความโดยรับรู้ว่าตนถูกบังคับ แต่ทั้งสองเงื่อนไขมีคะแนนเจตคติสูงกว่าในเงื่อนไขไม่ได้เขียนเรียงความ 3. ผู้ที่มีความชอบความคงเส้นคงวาสูง ในเงื่อนไขเขียนเรียงความโดยรับรู้ว่าตนมีอิสระ มีคะแนนเจตคติสูงกว่าในเงื่อนไขเขียนเรียงความโดยรับรู้ว่าตนถูกบังคับและเงื่อนไขไม่ได้เขียนเรียงความ และ ในเงื่อนไขเขียนเรียงความโดยรับรู้ว่าตนถูกบังคับ มีคะแนนเจตคติไม่แตกต่างจากในเงื่อนไขไม่ได้เขียนเรียงความ

บรรณานุกรม :
มยุรินทร์ เตชะเชวงกุล, 2521- . (2545). ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรินทร์ เตชะเชวงกุล, 2521- . 2545. "ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรินทร์ เตชะเชวงกุล, 2521- . "ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มยุรินทร์ เตชะเชวงกุล, 2521- . ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.