ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
นักวิจัย : ธีรยุทธ ปานพรหม
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล , อานนท์ วรยิ่งยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การศึกษาเชิงสำรวจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในเรื่องของนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามกลุ่มภารกิจด้านบริหารและความมั่นคง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ รวม 378 หน่วยงาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในระหว่างเดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 อัตราการตอบกลับ ร้อยละ 75.9 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะนโยบายส่วนใหญ่องค์กรต่างๆจะยังไม่มีการกำหนดนโยบาย (ร้อยละ 72.5) มีเพียง ร้อยละ 27.5 เท่านั้นที่มีการกำหนดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับความชัดเจนของนโยบายที่มีการกำหนด พบว่า ส่วนใหญ่จะไม่ใช่นโยบาย(ร้อยละ 78.6) เมื่อพิจารณาแผนงาน โครงการและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบหน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 64.1) โดยผลรวมของคะแนนรวมองค์ประกอบต่างๆ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) มีเพียง 5 องค์กรเท่านั้น ที่มีคะแนนเต็ม (คิดเป็นร้อยละ 1.7) ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนคือ 21.8 คะแนน ในด้านปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจากหน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ เป็นการได้รับสนับสนุนด้านองค์ความรู้ (ร้อยละ 58.8) ในขณะที่ความต้องการสนับสนุนที่มีมากที่สุดคือ ด้านงบประมาณ (ร้อยละ 35.0)และผลการศึกษารายละเอียดด้านปัญหา/อุปสรรค พบว่า ปัญหาด้านขาดแคลนบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพพบมากที่สุด (ร้อยละ 36.7) โดยสรุป จากการศึกษานี้สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ ทำให้ทราบสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และใช้วางแผนพัฒนาให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ ปานพรหม . (2550). การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรยุทธ ปานพรหม . 2550. "การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรยุทธ ปานพรหม . "การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ธีรยุทธ ปานพรหม . การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.