ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
นักวิจัย : ตฏิลา จำปาวัลย์, 2519-
คำค้น : ความเชื่อ , ความปรารถนา , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , จิตวิทยาพัฒนาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740316336 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/86
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาของเด็กไทยอายุ 3-5 ปี และเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนเพศหญิงและเพศชายอายุ 3 ปี อายุ 4 ปี และอายุ 5 ปี กลุ่มอายุละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยให้เด็กตอบคำถามจากการเล่าเรื่องประกอบภาพในสามเงื่อนไขการทดสอบ คือความเชื่อที่มาจากการรับรู้ ความปรารถนาที่มาจากเจตคติ และความปรารถนาที่มาจากสรีรวิทยา สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างอายุและเงื่อนไขการทดสอบ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อและความปรารถนา จึงไม่อาจกล่าวสรุปได้ว่าความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ ที่มาจากการรับรู้ การเกิดความปรารถนาที่มาจากเจคคติ และการเกิดความปรารถนาที่มาจากสรีรวิทยา จะเพิ่มขึ้นตามระดับอายุ 2. เด็กอายุ 3 ปี อายุ 4 ปี และอายุ 5 ปี มีความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อที่มาจากการรับรู้ ไม่แตกต่างจากการเกิดความปรารถนาที่มาจากเจตคติ แต่ความสามารถทั้งสองนี้มีความแตกต่างจาก การเข้าใจการเกิดความปรารถนาที่มาจากสรีรวิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเด็กในแต่ละระดับอายุเข้าใจการเกิดความปรารถนา ที่มาจากสรีรวิทยาน้อยที่สุด

บรรณานุกรม :
ตฏิลา จำปาวัลย์, 2519- . (2544). พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตฏิลา จำปาวัลย์, 2519- . 2544. "พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตฏิลา จำปาวัลย์, 2519- . "พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ตฏิลา จำปาวัลย์, 2519- . พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.