ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน
นักวิจัย : ชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล, 2517-
คำค้น : กลุ่มจิตสัมพันธ์ , การสนทนากลุ่ม , ประสบการณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสรีช์ โพธิแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740314937 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/84
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน ตามการรับรู้ของสมาชิกกลุ่มที่มีประสบการณ์ตรง โดยใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 37 ราย รวมเป็นกลุ่มสนทนาทั้งสิ้น 6 กลุ่มๆ ละประมาณ 5-8 คน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสบการ์ของสมาชิกกลุ่ม หลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน ซึ่งจำแนกได้ 2 มิติ คือมิติภายในบุคคลและมิติระหว่างบุคคล มิติภายในบุคคล สมาชิกกลุ่มพัฒนาตนได้ให้ประสบการณ์ไว้ 8 ด้าน ได้แก่ (1) การตระหนักในตนเอง (2) การเปิดกว้าง ยอมรับและเข้าใจผู้อื่น (3) ความเข้าใจชีวิต ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต (4) การเรียนรู้การแก้ปัญหา (5) ความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง (6) การกล้าแสดงออก กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม (7) ประสบการณ์ที่มีคุณค่าน่าประทับใจและ (8) การมีพลังและกำลังในในการดำเนินชีวิต ส่วนมิติระหว่างบุคคล สมาชิกได้รายงานว่ามี 3 ด้าน คือ (1) การแสดงถึงความรู้สึกภายใน (2) การเปิดใจกว้างรับฟังความรู้สึกของผู้อื่นและ (3) การสร้างสัมพันธภาพต่อผู้อื่น

บรรณานุกรม :
ชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล, 2517- . (2544). การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล, 2517- . 2544. "การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล, 2517- . "การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล, 2517- . การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.