ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พลากร จิรวิวัฒน์เสรี
คำค้น : วัยรุ่น -- การสื่อสาร , วัยรุ่น -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการกอด และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน อันประกอบด้วย การวิเคราะห์จากเอกสาร แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตการณ์ ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 1.ทัศคติเกี่ยวกับการกอดของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วัยรุ่นมีทัศนคติเกี่ยวกับการกอดอยู่ในระดับปานกลาง 2.พฤติกรรมเกี่ยวกับการของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการกอดอยู่ในระดับปานกลาง 3.ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮัก ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ไดแก่ 1.) ปัจจัยด้านลักษณะของโครงการ ได้แก่มุมมองที่มีต่อโครงการ ผู้ถือป้าย แบ่งเป็น เพศ บุคลิกของผู้ถือป้าย และทัศนคติที่มีต่อผู้ถือป้าย รวมทั้งความแปลกใหม่ 2) ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ได้แก่ เพื่อน 3) ปัจจัยของวัยรุ่น ประกอบไปด้วย การแสวงหาความสุข ความอยากลอง การต้องการกำลังใจ และความอยากมีส่วนร่วม

บรรณานุกรม :
พลากร จิรวิวัฒน์เสรี . (2551). การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลากร จิรวิวัฒน์เสรี . 2551. "การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลากร จิรวิวัฒน์เสรี . "การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พลากร จิรวิวัฒน์เสรี . การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.