ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง
นักวิจัย : จิรนาถ จนาศักดิ์
คำค้น : การรับรู้ตนเองในวัยรุ่น , วัยรุ่น--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740314686 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/82
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-18 ปี กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 360 คน จำแนกเป็นวัยรุ่นชายจำนวน 180 คน วัยรุ่นหญิงจำนวน 180 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนราชวินิต บางเขน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทางกาย แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับของกลุ่มเพื่อน แบบสอบถามวัดอัตมโนทัศน์ และแบบสำรวจการอบรมเลี้ยงดูซึ่งพัฒนารูปแบบการวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของ Baumrind นำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ (Stepwise) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปรจำนวน 3 ตัวแปร จาก 6 ตัวแปร ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลางได้ร้อยละ 36.4 ซึ่งตัวแปร 3 ตัวดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง ซึ่งได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ 1) การยอมรับของกลุ่มเพื่อน 2) รูปลักษณ์ทางกาย 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เรียงลำดับความสำคัญจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ)

บรรณานุกรม :
จิรนาถ จนาศักดิ์ . (2544). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรนาถ จนาศักดิ์ . 2544. "ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรนาถ จนาศักดิ์ . "ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จิรนาถ จนาศักดิ์ . ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.