ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อวิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อวิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : พุทธมนต์ พรนิมิตร
คำค้น : ห้องสมุด--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชลัยพร เหมะรัชตะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763867 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ต่อวิชาการใช้ห้องสมุด ในด้านเนื้อหา วิธีการสอน สื่อการสอน ขนาดของกลุ่มผู้เรียน การวัดผลการเรียน ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนและปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งส่งไปให้อาจารย์และนักศึกษารวมทั้งสิ้น 791 คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 732 ชุด (92.54%) ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า เนื้อหาควรครอบคลุมเรื่องการสืบค้นสารนิเทศและการเขียนรายงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.83) การสอนควรมีการบรรยาย การสาธิตการสืบค้น และการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.63) และอาจารย์เห็นด้วยในระดับมากกว่า สื่อการสอนควรใช้ PowerPoint (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ขนาดของกลุ่มผู้เรียนควรเป็นกลุ่มขนาดกลาง จำนวน ประมาณ 21-60 คน (ค่าเฉลี่ย = 4.09) และการวัดผลการเรียนควรมีการสอบ การทำแบบฝึกหัดและการทำรายงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.16) ขณะที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากกว่า เนื้อหาควรเน้นเรื่องการสืบค้นสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย = 4.37) การสอนควรมีการใช้โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย (ค่าเฉลี่ย = 4.45) สื่อการสอนควรใช้เอกสารประกอบการสอน แผ่นโปร่งใสและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.31) ขนาดของกลุ่มผู้เรียนควรเป็นกลุ่มขนาดเล็ก จำนวนประมาณ 5-20 คน (ค่าเฉลี่ย = 3.86) การวัดผลการเรียนควรมีการสอบ การเข้าชั้นเรียน และการทำแบบฝึกหัด (ค่าเฉลี่ย = 4.03) และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนคือ วิชาการใช้ห้องสมุด ทำให้รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งสารนิเทศประเภทต่างๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ปัญหาในการเรียนการสอนต่อวิชาการใช้ห้องสมุด พบว่าอาจารย์และนักศึกษาประสบปัญหาในระดับมากคือ เครื่องมือสำหรับฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 3.56)

บรรณานุกรม :
พุทธมนต์ พรนิมิตร . (2547). ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อวิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธมนต์ พรนิมิตร . 2547. "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อวิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุทธมนต์ พรนิมิตร . "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อวิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พุทธมนต์ พรนิมิตร . ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อวิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.