ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นักวิจัย : ธนินี เตรียมชัยศรี
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , การบริหารการเปลี่ยนแปลง , การประชาสัมพันธ์ , การสื่อสารในองค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาลเอกชน กระบวนการ สื่อ และความแตกต่างของการประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง และวิธีการที่โรงพยาบาลเอกชนใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอก โดยใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ ศึกษาจาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 5 แห่ง , เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2 คนและนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสิ้น 18 คน นอกจากนั้นยังศึกษาจากเอกสารด้วย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนมี 7 ขั้นตอนคือ 1.) เข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงพบว่ามีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลโดยปัจจัยภายนอกมีผลต่อปัจจัยภายในด้วยและปัจจัยด้านวิสัยทัศน์มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่สุด 2.) การกำหนดเป้าหมายโดยกำหนดให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานในระดับสากล 3.) การสร้างและกำหนดทางเลือกโดยใช้วิธีการระดมสมองและการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโรงพยาบาลเอกชนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและประเภทอื่น มีการใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์การแบบต่อเนื่อง 4.) การวางแผนโดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆโดยเฉพาะด้านบุคลากร 5.) การปฏิบัติตามแผน โดยมีการสื่อสารภายในองค์กร การกำหนดผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลง การให้สิทธิอำนาจ 6.) การเสริมแรงและการจัดการกับแรงต้านการเปลี่ยนแปลง 7.)การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 2.โรงพยาบาลเอกชนได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคลและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการวิจัยพบว่าโรงพยาบาลใช้การประชุมมากที่สุดในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง และมีสื่อที่โรงพยาบาลได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง 3.กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลเอกชน ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1.) การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น โดยมีการสื่อสารจากบนลงล่าง ฝ่ายบุคคลจะรับนโยบายและจะเป็นผู้ศึกษาเนื้อหาและสื่อที่จะต้องสื่อสาร 2.) การวางแผนและการตัดสินใจ เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิธีการสื่อสารโดยเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 3.) ขั้นตอนติดต่อสื่อสาร พบรูปแบบของการสื่อสาร 3 รูปแบบคือ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน และการสื่อสารแบบแนวนอนหรือทแยง 4.) การประเมินผลโดยดูจากการที่พนักงานได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ออกไป 4. ความแตกต่างของการประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลเอกชนคือวิธีการสื่อสาร แม้ว่าจะมีการใช้สื่อแบบเดียวกันแต่มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป 5. โรงพยาบาลเอกชนได้ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด โดยกลยุทธ์ปากต่อปากและเวบไซต์เป็นวิธีที่โรงพยาบาลเอกชนใช้มากที่สุด เน้นการใช้สื่อ free media มากกว่าการซื้อสื่อ และโรงพยาลเอกชนมีการศึกษาพฤติกรรมและการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย และพบว่าโรงพยาบาลเอกชนได้ใช้วิธีการ Road Showในการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตลาดต่างประเทศ

บรรณานุกรม :
ธนินี เตรียมชัยศรี . (2550). การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนินี เตรียมชัยศรี . 2550. "การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนินี เตรียมชัยศรี . "การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ธนินี เตรียมชัยศรี . การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.