ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
นักวิจัย : กนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย
คำค้น : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , สารสนเทศทางการพยาบาล , การพยาบาล -- การประมวลผลข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและประมวลผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนโดยรวม และการมีข้อมูลพื้นฐานสุขภาพรายบุคคลที่ดีจะทำให้มีระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ในการปฏิบัติงานสถานพยาบาลเป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลสุขภาพรายบุคคลรวมถึงข้อมูลอื่นๆตามความต้องการของผู้ใช้ไปยังหน่วยงานทางสาธารณสุข แต่เนื่องจากความต้องการใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และสนับสนุนการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีความแตกต่างกัน อีกทั้งขั้นตอนในการดำเนินงาน ลักษณะและข้อกำหนดของข้อมูลมีความสับสนและซ้ำซ้อนกันอยู่ จึงเป็นผลทำให้สถานพยาบาลมีภาระงานในการนำส่งข้อมูลที่ค่อนข้างมาก ทำให้เกิดแนวคิดในการรวบรวม วิเคราะห์และจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลรวมถึงกระบวนการจัดเตรียมและส่งข้อมูลของสถานพยาบาล ในการดำเนินงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาภาพรวมการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศในระบบสาธารณสุขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากเอกสาร รายงานที่มีใช้ในหน่วยงาน ภาพรวมดัชนีชี้วัดสุขภาพ องค์ประกอบระบบข้อมูลสุขภาพและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระบบให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ จากนั้นได้พัฒนารูปแบบและลักษณะของข้อมูลให้เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ข้อมูลที่จำเป็นและรายงานพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการงานสาธารณสุขด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ สุดท้ายได้ทำการออกแบบระบบสารสนเทศซึ่งมีทั้งการออกแบบฐานข้อมูลและหน้าจอการทำงานของระบบที่เหมาะสม โดยได้นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ในงานสัมมนาที่รวมความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ใช้งานในทุกระดับจากหลายหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขซึ่งผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าข้อมูลและรายงานพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับงานสาธารณสุขด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงการออกแบบระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน การวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆรวมทั้งจะส่งผลถึงการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสาธารณสุของประเทศได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย . (2551). ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย . 2551. "ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย . "ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
กนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย . ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.