ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด
นักวิจัย : พงศกร ตั๊งถาวรการ
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนกระจายออกไปเท่าๆ กันตลอดทั้งโดเมนของปัญหา จะทำให้ได้ผลเฉลยที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโครงข่ายที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากัน การที่จะให้ผลเฉลยเข้าใกล้ค่าที่ถูกต้องเร็วขึ้นนี้ จำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายให้มีความต่อเนื่องและมีขนาดชิ้นส่วนที่เหมาะสม ได้มีผู้วิจัยเรื่องนี้โดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมชนิดความเครียดเชิงเส้น ทว่าผลที่ได้ยังไม่น่าพอใจมากนักเนื่องจากคุณภาพของโครงข่ายที่ได้ยังไม่ค่อยต่อเนื่อง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนชนิดของชิ้นส่วนที่ใช้ จากชิ้นส่วนสามเหลี่ยมชนิดความเครียดเชิงเส้นเป็นชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด เนื่องจากว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีระดับขั้นความเสรีน้อยกว่าชิ้นส่วนสามเหลี่ยมชนิดความเครียดเชิงเส้น แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจากตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษาพบว่า จำนวนระดับขั้นความเสรีสามารถลดลงได้ประมาณ 1-3 เท่า ในขณะที่ใช้เวลาในการคำนวณน้อยลงได้ประมาณ 1-2 เท่า โดยที่มีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากัน อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับงานวิจัยเดิมที่ใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมชนิดความเครียดคงที่พบว่า จำนวนระดับขั้นความเสรีสามารถลดลงได้ประมาณ 1–30 เท่า ในขณะที่ใช้เวลาในการคำนวณน้อยลงได้ประมาณ 1 เท่าถึงมากกว่า 256 เท่า โดยที่มีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า วิธีการที่นำเสนอสามารถคำนวณหาผลเฉลยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการคำนวณที่น้อยลงพร้อมทั้งได้โครงข่ายที่ต่อเนื่องกันมากขึ้น

บรรณานุกรม :
พงศกร ตั๊งถาวรการ . (2550). โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศกร ตั๊งถาวรการ . 2550. "โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศกร ตั๊งถาวรการ . "โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พงศกร ตั๊งถาวรการ . โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.