ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
นักวิจัย : ภัทรวดี วชิรธาดากุล
คำค้น : ครู , การพัฒนาอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา บวรกิติวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการพัฒนาครูกับประเภทของครู 3 ประเภท ที่มีต่อความเป็นครูมืออาชีพ และ(3) เพื่อสรุปแนวทางในการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 360 คน และครูมืออาชีพจำนวน 5 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน มีการเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ (1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกประเภทของครู ศึกษาวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บโดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงปริมาณ และเพื่อสรุปแนวทางในการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) และการวิเคราะห์โมเดล LISREL สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ (1) วิธีการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพมากที่สุด คือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (mean=4.05) อันดับสองคือ การอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (mean=3.88) อันดับที่สามคือ การนิเทศแบบคลินิก (mean=3.60) และอันดับสุดท้ายคือ การนิเทศแบบกัลยาณมิตรระหว่างเพื่อนครู (mean=3.50) (2) ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทของครูมืออาชีพและวิธีการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ (3) ครูมืออาชีพส่วนใหญ่ได้ใช้วิธีการพัฒนาโดยการแสวงหาความรู้และวิธีการพัฒนาด้วยตนเอง นอกจากนั้นสิ่งสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ คือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งในเรื่องขวัญกำลังใจ การสนับสนุนด้านทรัพยากร และการได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน และผู้ปกครอง

บรรณานุกรม :
ภัทรวดี วชิรธาดากุล . (2553). การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรวดี วชิรธาดากุล . 2553. "การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรวดี วชิรธาดากุล . "การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ภัทรวดี วชิรธาดากุล . การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.