ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักวิจัย : อภิชา แดงจำรูญ
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , การเรียนแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ฐาปนีย์ ธรรมเมธา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21135
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ บนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำโครงงาน การเรียนแบบร่วมมือ และการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกและสำรวจคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของอาจารย์ เพื่อนและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอน ของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 สร้างต้นแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และขั้นตอนที่ 4 นำเสนอรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะความเคารพของผู้เรียน จำนวน 7 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 15 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแบบ ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อน ความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ (กระดานสนทนา เว็บบล็อก คะแนนการปฏิสัมพันธ์บนเว็บ) 2) ประเด็นการพัฒนาคุณลักษณะความเคารพ (อภิปรายร่วมกันถึงความสำคัญของความเคารพ บุคคลที่ควรให้ความเคารพและผลของการขาดความเคารพ/ ประเด็นเพื่อการสืบสอบว่าพ่อแม่ อาจารย์ และเพื่อนมีความสำคัญต่อเราอย่างไร ควรปฏิบัติอย่างไร/ ร่วมคิดโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของตนเองที่มีต่อพ่อแม่ อาจารย์ เพื่อน) 3) กิจกรรมการเรียนรู้ (การแสดงความคิดเห็นและ ร่วมอภิปรายบนกระดานสนทนา การทำโครงงานคุณธรรมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บและในชั้นเรียน และการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อก) 4) ผู้เรียน (เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจใฝ่รู้ เขียนสะท้อนความดีของตนเองและผู้อื่นลงในเว็บบล็อก ร่วมอภิปรายเพื่อเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและบนเว็บ ทำโครงงานคุณธรรมร่วมกันอย่างมีความสุข) 5) ผู้สอน (จัดการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกด้วยความรักความปรารถนาดี การสนับสนุนการเรียนรู้ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ ให้ผลป้อนกลับด้วยการเสริมแรงทางบวก และสนับสนุนความสามารถผู้เรียนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 6) การประเมินคุณลักษณะความเคารพก่อนและหลังการเรียนรู้ 2. ขั้นตอนในการเรียนรู้ของรูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 8 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้ 2) ขั้นสะท้อนความดีเปิดเซฟตี้เว็บบล็อก 3) ขั้นประเด็นศึกษานำพาสืบสอบ 4) ขั้นประเด็นคุณธรรมนำสู่ความเคารพ 5) ขั้นดำเนินภารกิจพิชิตเป้าหมาย 6) ขั้นประมวลสรุปผลค้นพบนวัตกรรม 7) ขั้นสรุปความดีปิดเซฟตี้เว็บบล็อก 8) ขั้นนำเสนอผลงานผสานการประเมิน 3. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเคารพตนเอง เคารพพ่อแม่ อาจารย์และเพื่อน หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเคารพของกลุ่มตัวอย่าง ที่พ่อแม่ อาจารย์และเพื่อนเป็นผู้ประเมิน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อภิชา แดงจำรูญ . (2553). การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชา แดงจำรูญ . 2553. "การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชา แดงจำรูญ . "การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อภิชา แดงจำรูญ . การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.