ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต
นักวิจัย : สบสันติ์ มหานิยม
คำค้น : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , มวยไทย , ชีวกลศาสตร์ , จลนศาสตร์ , พลศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21331
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ด้านคิเนแมติกส์แม่ไม้มวยไทย ของนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย และเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน ที่มาจากผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ทำการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอจากการแข่งขันจริงของนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยและนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนวิชามวยไทยประกอบด้วย 13 ทักษะ มีด้านเวลา ความเร็ว อัตราเร่ง และมุม โดยมีความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชายวิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน โดยทำการจัดเข้ากลุ่มแบบสมมูลย์กันทีละคู่ 2 กลุ่มๆละ 10 คน กลุ่มทดลองทำการฝึกตามโปรแกรมการเรียนการสอนวิชามวยไทยที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ และกลุ่มควบคุมทำการฝึกตามโปรแกรมตามปรกติทำการฝึกตามโปรแกรมเป็นเวลาแปดสัปดาห์ๆละ สามวัน ทำการทดสอบความสามารถทางคิเนแมติกส์ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 นำผลได้ที่มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม(Independent t – test)หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางคิเนแมกติกส์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตสามารถพัฒนา ความสามารถทางคิเนแมติกส์ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 ในทักษะจำนวน 9 ทักษะ คือ1)ทักษะการเตะซ้าย ด้านเวลา 2)ทักษะการเข่าซ้าย ด้านเวลา ความเร็ว และอัตราเร่ 3)ทักษะการเข่าขวา ด้านเวลา ความเร็ว อัตราเร่ง และ มุม 4) ทักษะการศอกซ้าย ด้านเวลา 5)ทักษะการศอกขวา ด้านเวลา และอัตราเร่ง 6)ทักษะการถีบซ้าย ด้านเวลา ความเร็ว และอัตราเร่ง 7)ทักษะการใช้แม่ไม้ดับชวาลาด้านเวลา อัตราเร่ง และ มุม 8)ทักษะการใช้แม่ไม้มอญยันหลัก ด้านเวลา ความเร็ว และอัตราเร่ง 9)ทักษะการใช้แม่ไม้หักคอเอราวัญ ด้านความเร็ว และอัตราเร่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สบสันติ์ มหานิยม . (2553). การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สบสันติ์ มหานิยม . 2553. "การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สบสันติ์ มหานิยม . "การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สบสันติ์ มหานิยม . การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.