ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : รุ่งระวี สมะวรรธนะ
คำค้น : สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา , การเรียนรู้ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , การเรียนรู้แบบประสบการณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมาลี ชิโนกุล , เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21321
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนา “รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา (HEC Model)” เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และ (2) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น (HEC) การดำเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ดำเนินการโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์และนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น (HEC) และเครื่องมือซึ่งประกอบไปด้วยแบบทดสอบความรู้และความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ แบบประเมินเจตคติและการปฏิบัติ รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยเครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตรและการสอนจำนวน 7 ท่าน ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ เมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับที่สูงกว่า .70) และระยะที่ 3 คือการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ HEC การวิจัยนี้เป็นแบบกึ่งทดลองที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกับกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ตรงกับลักษณะของตัวแทนประชากรซึ่งเรียนอยู่ในโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 46 คน ผลการวิจัย มีดังนี้(1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น (HEC) มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสุขศึกษาและภาษาอังกฤษในเนื้อหาเฉพาะ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล โดยมีขั้น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนรวม 3 ขั้นตอนหลักได้แก่ ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ขั้นจัดกระบวนการเรียน การสอน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 2.1) ขั้นนำเสนอและรับประสบการณ์ 2.2) ขั้นรวบรวมข้อมูลความรู้โดยการสังเกตและไตร่ตรอง 2.3) ขั้นสรุปความรวม จัดกลุ่มความคิดอย่างเป็นระบบนำสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2.4) ขั้นทดลองและประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ และขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ (2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มีดังนี้(2.1) ผลการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นพบว่ารูปแบบนี้สามารถช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพด้านความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ซึ่งสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.2) ผลการประเมินพฤติกรรมด้านเจตคติ และการปฏิบัติ โดยภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามในช่วงคะแนน 5 Likert scale ซึ่งมีค่าความเที่ยงของคอนบาคอัลฟ่าที่ระดับ .76 ผลการประเมินทั้งด้านเจตคติและการปฏิบัติของผู้เรียนหลัง การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า การประเมินก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างจากนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่าสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (2.3) การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ได้จากการทดลองระหว่างเรียนรวม 5 ครั้ง พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนมีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
รุ่งระวี สมะวรรธนะ . (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งระวี สมะวรรธนะ . 2553. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งระวี สมะวรรธนะ . "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
รุ่งระวี สมะวรรธนะ . การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.