ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตลาดของมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตลาดของมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พิชิต วรนันท์ศิริ
คำค้น : มินิคอมพิวเตอร์ -- การตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรพัฒน์ วัชรประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745639575 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21213
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

แม้ว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสภาพไม่สู้ดีนัก แต่ปริมาณการขายมินิคอมพิวเตอร์มีการขายได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากว่าหน่วยธุรกิจต้องการใช้มินิคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการแข่งขัน จำนวนผู้จัดหน่วยมินิคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นทุกปีและการแข่งขันในการขายก็เพิ่มขึ้นด้วย ผู้เขียนจึงสนใจทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของตลาดมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทผู้จำหน่ายมินิคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อมินิคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเป้าหมาย จากการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 1. ความต้องการมินิคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2. กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้จำหน่ายมินิคอมพิวเตอร์มักจะแตกต่างกันออกไปตามจุดเด่นของแต่ละตรายี่ห้อ และส่วนใหญ่จะเน้นถึงการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า 3. ปัจจัยในการพิจารณาเลือกตรายี่ห้อของมินิคอมพิวเตอร์ คือ ชื่อเสียง และภาพพจน์ของผู้จัดจำหน่าย และบริการภายหลังการขายของผู้จัดจำหน่าย จากผลของการวิจัยของวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดจำหน่ายมินิคอมพิวเตอร์ว่า ผู้จัดจำหน่ายควรวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมสำหรับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดผู้จัดจำหน่ายควรกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นให้กลุ่มลูกค้าทราบผ่านทางพนักงานขาย

บรรณานุกรม :
พิชิต วรนันท์ศิริ . (2527). การตลาดของมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชิต วรนันท์ศิริ . 2527. "การตลาดของมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชิต วรนันท์ศิริ . "การตลาดของมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
พิชิต วรนันท์ศิริ . การตลาดของมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.