ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วรรณา ริเริ่มวนิชย์
คำค้น : การสุ่มตัวอย่าง , ประชากร -- การสำรวจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745610151 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัย เรื่อง “การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือน เพื่อสำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้ ตัวอย่างหลักที่สร้างขึ้นใช้ครัวเรือนตัวอย่างและข้อมูลของครัวเรือนตัวอย่างจากการสำรวจแรงงาน รอบที่ 2 พ.ศ. 2522 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส่วนบุคคล คือ ชื่อ-ชื่อสกุลของหัวหน้าครัวเรือน สถานที่อยู่อาศัยของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือนระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน รายได้ของหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเงินค่าจ้างหรือเงินเดือน รายได้ของหัวหน้าครัวเรือนที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.ศ. 3 จำนวนสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานทำ รายได้ของครัวเรือนที่เป็นเงินค่าจ้างหรือเงินเดือน รายได้ของครัวเรือนที่ได้รับการประกอบธุรกิจ และรายได้ของครัวเรือนทั้งที่เป็นเงินค่าจ้างหรือเงินเดือน และการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างหลักของครัวเรือนที่สร้างขึ้นเป็นครัวเรือนส่วนบุคคล จำนวน 6,765 ครัวเรือน (จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร มีประมาณ 725,918 ครัวเรือน) กระจายอยู่ในทุกๆ เขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างหลักดังกล่าวประกอบด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนประมาณ 35,057 คน จำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 5.18211 คน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 0.00828 คน จากตัวอย่างหลักที่สร้างขึ้นได้เลือกตัวอย่างย่อยขนาด 5% 10% 15% 20% 25% และ 50% หรือประมาณ 339 681 1,013 1,353 1,693 และ 3,388 ครัวเรือน ตามลำดับ โดยการสุ่ม (random sampling) เมื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน และอัตราส่วนความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ของจำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนของตัวอย่างย่อยขนาดต่างๆ ปรากฏว่า ตัวอย่างย่อยขนาด 50% ให้ค่าสัมประสิทธิ์ ความแปรผันต่ำสุด และตัวอย่างย่อยขนาด 20% ให้ค่าอัตราส่วนความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ต่ำสุด นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของตัวอย่างหลักและตัวอย่างย่อย โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากสำมะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2523 และข้อมูลที่ได้จากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2524 เพื่อความเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนในตัวอย่างหลักและตัวอย่างย่อย ปรากฏว่า ตัวอย่างหลักมีครัวเรือนที่มีตัวตนเมื่อเทียบกับสำมะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2523 และทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2524 คิดเป็นร้อยละ 47 และ 69 ตามลำดับ ในขนาดเดียวกันตัวอย่างย่อยขนาดต่างๆ มีครัวเรือนที่มีตัวตนเมื่อเทียบกับสำมะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2523 และทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2524 โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48 และ 70 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วรรณา ริเริ่มวนิชย์ . (2525). การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณา ริเริ่มวนิชย์ . 2525. "การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณา ริเริ่มวนิชย์ . "การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
วรรณา ริเริ่มวนิชย์ . การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.