ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : วรรณา บัวเกิด
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ , ประคอง กรรณสูตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความกับ ทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และความแตกต่างของทักษะ การเขียนเรียงความ ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เพื่อให้ครูสอนภาษาไทยทราบว่าความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ มีความสัมพันธ์และช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนเรียงความ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอน และการวัดผล การเขียนเรียงความ แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น วิธีวิจัย สร้างแบบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และแบบทดสอบทักษะการเขียนเรียงความขึ้น ได้ปรับปรุงข้อสอบก่อนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ มีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อถือได้ 0.81 นำข้อสอบทั้งสองฉบับไปทดสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง นำคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความและคะแนนทักษะการเขียนเรียงความ หาค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความทั้งหมด แล้วจึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสองชุดระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง โดยการทดสอบค่า Z สรุปผลการวิจัย 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สัมพันธ์กัน 2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 3. ทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง 4. นักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความสูงกว่านักเรียนชายที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 5. นักเรียนชายมีทักษะการเขียนเรียงความไม่แตกต่างกับนักเรียนหญิงที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ข้อเสนอแนะ 1. ในการสอนเขียนเรียงความนั้น ความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสอนก่อน ครูควรสอนให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดในเรื่องที่จะเขียน และสามารถแสดงออกเป็นภาษาเขียนที่สื่อความหมายได้แจ่มแจ้ง 2. ในการวัดผลการเขียนเรียงความนั้น ครูอาจใช้ข้อสอบแบบปรนัยวัดได้เพียง 2 ด้าน คือความคิด และโครงสร้างของเรียงความ ถ้าจะวัดทักษะในการเขียนเรียงความ จำเป็นจะต้องใช้ข้อสอบอัตนัยซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเขียน

บรรณานุกรม :
วรรณา บัวเกิด . (2521). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณา บัวเกิด . 2521. "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณา บัวเกิด . "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
วรรณา บัวเกิด . ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.