ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
นักวิจัย : จินตนา สายทองคำ
คำค้น : ประสิทธิผลองค์การ , ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา , ประกันคุณภาพ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหาร และผู้สอน ของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศรวม 18 หน่วยงาน จำนวนตัวอย่าง 316 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 2 ครั้ง ตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน คือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์อันเป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของสถาบันมีจำนวน 9 องค์ประกอบ เรียงตามลำดับคือ 1)คุณลักษณะและบทบาทผู้นำ 2)การเรียนรู้และพัฒนา 3)คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา 4)โครงสร้างและการดำเนินงานของสถาบัน 5)การบริหารการเงิน 6)ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 7)สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน 8) สภาพแวดล้อมภายนอกและโอกาสของสถาบัน 9)คุณลักษณะของอาจารย์ 3. ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพประกอบด้วย 4 มุมมอง 48 ตัวชี้วัด คือ มุมมองด้านการเงิน 10 ตัวชี้วัด มุมมองด้านลูกค้า 7 ตัวชี้วัด มุมมองด้านกระบวนการภายใน 24 ตัวชี้วัด และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 10 ตัวชี้วัด โดยจัดทำเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในระบบแต้ม (Point System) ใช้เกณฑ์สองลักษณะ คือ เกณฑ์ตรวจสอบด้านกระบวนการ และเกณฑ์แสดงคุณภาพด้านปริมาณของตัวชี้วัด

บรรณานุกรม :
จินตนา สายทองคำ . (2553). การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา สายทองคำ . 2553. "การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา สายทองคำ . "การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
จินตนา สายทองคำ . การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.