ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
นักวิจัย : พร้อมภัค กัลยาศิลปิน
คำค้น : การบริหารองค์ความรู้ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อสร้างระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดเก็บและการใช้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยใช้แบบสำรวจสภาพ ปัญหา และความต้องการของคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ในภาครัฐและเอกชนกับคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ 5 แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ 7 ท่าน 2) สร้างต้นแบบระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ แล้วตรวจสอบความเหมาะสมของระบบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรภาครัฐ 3) ศึกษาผลการใช้ต้นแบบระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดหัวข้อ ความรู้ และศึกษาความพึงพอใจการใช้แหล่งจัดเก็บความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 4) นำเสนอระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐด้วยแผนภาพและความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนำเข้าของระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้ 1) บุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการความรู้ และคณะทำงานพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้ 2) เทคโนโลยีที่ใช้จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีจัดเก็บความรู้ เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน และเทคโนโลยีการสื่อสาร และ 3) สื่อที่ใช้จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมทางไกล และเว็บท่าความรู้ ระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ดังนี้ ระบบย่อยที่ 1 ระบบเตรียมการพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 5 ขั้นตอน ระบบย่อยที่ 2 ระบบดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนหลักที่ 2.1 วิเคราะห์ขอบเขต เป้าหมาย และระบุหัวข้อความรู้ที่จำเป็นในการจัดเก็บและการใช้ความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 6 ขั้นตอน ขั้นตอนหลักที่ 2.2 คัดกรองเนื้อหาความรู้ตามขอบเขต เป้าหมาย ของหัวข้อความรู้ที่จำเป็นใน การจัดเก็บและการใช้ความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนหลักที่ 2.3 ตรวจสอบ จัดหา และผลิตสื่อที่ใช้จัดเก็บและเผยแพร่ความรู้บนแหล่งจัดเก็บและใช้ความรู้ของหน่วยงานประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 5 ขั้นตอน ขั้นตอนหลักที่ 2.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน เพื่อรองรับการจัดเก็บและการใช้ความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 8 ขั้นตอน ระบบย่อยที่ 3 ระบบใช้ความรู้บนแหล่งจัดเก็บและใช้ความรู้ของหน่วยงาน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 8 ขั้นตอน ระบบย่อยที่ 4 ระบบประเมินระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 6 ขั้นตอน

บรรณานุกรม :
พร้อมภัค กัลยาศิลปิน . (2553). การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พร้อมภัค กัลยาศิลปิน . 2553. "การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พร้อมภัค กัลยาศิลปิน . "การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พร้อมภัค กัลยาศิลปิน . การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.