ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี
นักวิจัย : พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์
คำค้น : การเขียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาเส้นทางความเป็นมาสู่ความสำเร็จของนักเรียน/นักศึกษาผู้มีความสามารถทางการเขียน และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อตัวนักเรียน/นักศึกษาผู้ประสบความสำเร็จทางการเขียน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาข้ามกรณี โดยมีกรณีศึกษา 10 กรณีด้วยกันและใช้วิธีการเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์งานประพันธ์และการจัดทำอัตชีวประวัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสร้างข้อสรุปอุปนัย ผลการวิจัย ส่วนที่1 เส้นทางความสำเร็จของผู้มีความสามารทางการเขียน เส้นทางความสำเร็จทางการเขียนของนักเรียน/นักศึกษานั้นจำจะต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลัก 2 ส่วนด้วยกันอันประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านกระบวนกาทางความคิด หรือ Cognitive Factors ซึ่งในส่วนนี้ยังแยกย่อออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.1) ลักษณะของความเป็นคนช่างคิด 1.2) ลักษณะของผู้ที่มีความมุ่งมั่น จริงจัง และรับผิดชอบ 1.3) มีรูปแบบ ความคิดและแนวทางในการเขียนเป็นของตนเอง และ 1.4) มีสุนทรีย์ไปกับตัวอักษร ซึ่งลักษณะที่ปรากฏร่วมกันในกรณีศึกษาทั้ง 10 สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี Three–Ring Conception of Giftedness ได้ 2) ปัจจัยด้านประสบการณ์ หรือ Experience Factors ซึ่งในปัจจัยนี้ก็ยังมีส่วนย่อยๆอีก 2 ส่วน ได้แก่ 2.1) การค้นพบแรงบันดาลใจทางการเขียน 2.2) การได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ ส่วนที่2 ผลกระทบต่อตัวนักเรียน/นักศึกษาผู้ประสบความสำเร็จทางการเขียน ผลกระทบจากความสำเร็จทางการเขียนส่งผลต่อตัวนักเรียน/นักศึกษาผู้ประสบความสำเร็จทางการเขียนนั้นผู้วิจัยพบว่ากรณีศึกษาได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิ 1) ด้านจิตใจของนักเรียน/นักศึกษาผู้ประสบความสำเร็จ ผลกระทบต่อจิตใจนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน นั้นคือ (1.1) ผลกระทบจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายใน (1.2) ผลกระทบจากความสำเร็จที่เข้ามาจากภายนอก นอกเหนือจากนี้ความสำเร็จยังเป็นเหมือนกำลังใจให้กับนักเรียน/นักศึกษายังคงสร้างสรรค์ผลงานและเกิดความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อๆ ไป 2) ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความสำเร็จทางการเขียนนั้นส่งผลให้นักเรียน/นักศึกษาเหล่านี้กลายมาเป็นที่สนใจ และได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน องค์กร ครู/อาจารย์ ชุมชน และผู้ปกครองอีกด้วย

บรรณานุกรม :
พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์ . (2553). เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์ . 2553. "เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์ . "เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์ . เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.