ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย : ปรีชา แม้นมินทร์
คำค้น : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สถาบันอุดมศึกษา -- ประวัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745622109 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลักษณะเฉพาะ 2 ประการคือ เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และในขณะเดียวกันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต ผลการศึกษาโดยวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ จากข้อมูลเอกสารพบว่า ในฐานะมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาคส่วนวัตถุประสงค์ทางด้านอื่น เช่น การมีบทบาทในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการในการพัฒนาภูมิภาค ได้มีความพยามยามและแสดงออกในการดำเนินงานตามภารกิจเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยแท้จริง ทางด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต แต่ในขณะเดียวกันพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานบริหารหลายประการ คาดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะสามรถบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินการตามภารกิจในฐานะศูนย์กลางในการพัฒนาภาคใต้ได้ในอนาคต หากมีการกำหนดขอบข่ายหน้าที่ทางด้านการพัฒนาภูมิภาคของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และเป็นไปได้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะพัฒนาแยกเป็นสองมหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ปลอดจากข้อจำกัดอันเนื่องมาจากลักษณะของการเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต

บรรณานุกรม :
ปรีชา แม้นมินทร์ . (2526). พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา แม้นมินทร์ . 2526. "พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา แม้นมินทร์ . "พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ปรีชา แม้นมินทร์ . พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.