ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน
นักวิจัย : พิชัย แก้วสุวรรณ
คำค้น : แบบสอบถาม , วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดิเรก ศรีสุโข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665398 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน 4 ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองโรงเรียน และผู้อำนวยการหน่วยศึกษานิเทศก์ ตัวอย่างประชากรเป็น ครู อาจารย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 2 ประเภท วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้วยการทดสอบซี และทดสอบสัดส่วนความเท่ากันของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน โดยการทดสอบไคสแควร์ ผลปรากฏว่า 1. อัตราการตอบกลับคืนของแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูสูงกว่าอัตราการตอบกลับคืนของแบบสอบถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ในระยะที่ยังไม่ได้ติดตามแบบสอบถามแต่ภายหลังการติดตามทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่พบความแตกต่างของอัตราการตอบกลับคืนของแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู2. อัตราการตอบกลับคืนของแบบสอบถาม เมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามที่มีตำแหน่งต่างกันในระยะที่ยังไม่ได้ติดตามแบบสอบถามและหลังการติดตามทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่พบความแตกต่างกันของอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืน

บรรณานุกรม :
พิชัย แก้วสุวรรณ . (2529). การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชัย แก้วสุวรรณ . 2529. "การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชัย แก้วสุวรรณ . "การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
พิชัย แก้วสุวรรณ . การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.