ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปริมวดี ประยูรศุข
คำค้น : ความสนใจในการอ่าน , วรรณกรรมสำหรับเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745621706 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20994
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษางานวิจัยในการอ่านเค้าเรื่องของนิทานประเภทต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านเค้าโครงเรื่องของนิทานประเภทต่างๆ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบตอนที่ 2 ความสนใจในการอ่านเค้าโครงเรื่องของนิทานประเภทต่างๆ เป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประเมินค่า ตอนที่ 3 รายละเอียดอื่นๆ ในการอ่านเป็นแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ แล้วนำแบบสอบถามไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2525 จำนวน 360 คน เป็นชาย 180 คน หญิง 180 คน ได้รับกลับคืนมา 295 คน เป็นชาย 159 คน หญิง 136 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าทีผลการวิจัยปรากฏว่า 1. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความสนใจในการอ่านเค้าเรื่องนิทาน 6 ประเภทอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะนิทานประเภท จินตนาการ อิงประวัติศาสตร์และศาสนา 2. ความสนใจในการอ่านนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ในเค้าเรื่องนิทานประเภทนิทานท้องถิ่น เทพนิยาย นิทานวรรณคดี และนิทานจินตนาการ ไม่แตกต่างกัน สำหรับนิทานประเภทนิทานปรัมปรา และนิทานอิงประวัติศาสตร์และศาสนา มีความแตกต่างกัน กล่าวคือนักเรียนหญิงมีความสนใจในการอ่านนิทานทั้ง 2 ประเภทมากกว่านักเรียนชาย ซึ่งถ้ากล่าวโดยสรุปถึงความสนใจในการอ่านนิทานทั้ง 6 ประเภท ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงแล้ว พอจะกล่าวได้ว่า นักเรียนหญิงมีความสนใจในการอ่านเค้าเรื่องนิทานทั้ง 6 ประเภทมากกว่านักเรียนชาย โดยที่นักเรียนชายมีความสนใจนิทานปรัมปรา และนิทานอิงประวัติศาสตร์และศาสนา น้อยกว่านักเรียนหญิง 3. รายระเอียดอื่นๆ ในการอ่านเค้าเรื่องนิทานของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจของตนเองมากที่สุด และถ้านักเรียนไม่มีหนังสือนิทานที่ต้องการอ่าน นักเรียนจะเลือกความช่วยเหลือจากครูและห้องสมุดมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการอ่าน โดยที่ผู้ปกครองเป็นฝ่ายซื้อมาให้ และแนะนำให้อ่านมากที่สุด

บรรณานุกรม :
ปริมวดี ประยูรศุข . (2525). ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริมวดี ประยูรศุข . 2525. "ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริมวดี ประยูรศุข . "ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ปริมวดี ประยูรศุข . ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.