ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519
นักวิจัย : ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์
คำค้น : การอ่านขั้นอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ , ประคอง กรรณสูต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความสนใจในการอ่านโดยทั่วไปและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นต่อปัญหาเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุดที่นักศึกษาใช้ประจำ เพื่อส่งเสริมนิสัยการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา และเป็นแนวทางสำหรับห้องสมุดในการจัดหาวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อการอ่าน การศึกษาและจัดบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป ใช้วิธีการวิจัยโดยส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 445 ชุด คิดเป็นร้อยละ 25 ของนักศึกษาทั้งหมด ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามได้นำมาวิเคราะห์และเสนอในรูปของ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้ดังนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนมากที่สุด มีความเห็นว่าทั้งการอ่านและการใช้ห้องสมุดมีความสำคัญต่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาก นักศึกษาจึงใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น และถ้าไม่มีสิ่งพิมพ์อยู่ในครอบครอง นักศึกษาจะยืมจากห้องสมุด นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกหนังสืออ่านโดยพิจารณาคุณวุฒิ ของผู้เขียนเป็นหลัก สำหรับวารสาร นักศึกษาชอบอ่านวารสารด้านบันเทิงมากกว่าสารคดี และหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่พิมพ์ที่นักศึกษาจำนวนมากที่สุดใช้ ในด้านสภาพการใช้ห้องสมุดปรากฏว่านักศึกษาจำนวนมาก มีความเห็นว่าการเข้าห้องสมุดเป็นสิ่งดี แต่นักศึกษาเข้าห้องสมุดน้อยครั้ง และมีวัตถุประสงค์เพื่อยืมหนังสือมากที่สุด ห้องสมุดที่นักศึกษาใช้ประจำมี 3 แห่ง คือ ห้องสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าห้องสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพ์น้อย สถานที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์คับแคบ ข้อเสนอแนะ นักศึกษาควรขยายขอบเขตการอ่าน ไม่ควรอ่านเฉพาะหนังสือประกอบการเรียนเท่านั้น และควรใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุดนอกเหนือจากบริการยืมด้วย ห้องสมุดทั้ง 3 แห่งควรร่วมมือกันพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะชักจูงให้นักศึกษาใช้วัสดุการอ่านในห้องสมุดให้กว้างขวางกว่าเดิม

บรรณานุกรม :
ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์ . (2520). การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์ . 2520. "การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์ . "การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์ . การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.