ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527
นักวิจัย : ปรียา ธาดาเดช
คำค้น : วรรณกรรมพุทธศาสนา , การพิมพ์ -- ไทย , สำนักพิมพ์และการพิมพ์ -- ไทย , พุทธศาสนา -- ไทย -- บรรณานุกรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพร ทีขะระ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745683809 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การวิจัยเรื่องนี้มุ่งจะศึกษาวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย และนโยบายของแหล่งผลิตหนังสือพุทธศาสนา 11 แห่ง และศึกษาจำนวนหนังสือหนังสือพิมพ์ ประเภท และเนื้อหาของหนังสือพุทธศาสนาภาษาไทยซึ่งพิมพ์โดยแหล่งผลิตหนังสือเหล่านั้น ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527 ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์ในการผลิตหนังสือพุทธศาสนาภาษาไทยมี 3 ประการคือ (1) เพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่บุคคลทั่วไป (2) เพื่อเพิ่มพูนตำราในการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร (3) เพื่ออนุรักษ์ บริวรรต แปล และเผยแพร่คัมภีร์พุทธศาสนาสมัยโบราณด้านกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย นโยบายในการผลิตหนังสือพุทธศาสนาภาษาไทย ประเภท และเนื้อหาของหนังสือนั้น พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งผลิตหนังสือแต่ละแห่ง ปัญหาสำคัญในการผลิตหนังสือพุทธศาสนาภาษาไทยคือขาดเงินทุน จำนวนหนังสือซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527 มี 880 เล่ม (682 ชื่อเรื่อง) และส่วนใหญ่จัดพิมพ์โดยมหากุฎราชวิทยาลัย ประเภทหนังสือที่จัดพิมพ์มีหนังสือพุทธศาสนาทั่วไป ตำราเรียนพระปริยัติธรรม หนังสืออ้างอิง คัมภีร์พุทธศาสนา และพระไตรปิฎกเนื้อหาของหนังสือที่นิยมเผยแพร่หลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะและชีวิต กับการปฏิบัติธรรม

บรรณานุกรม :
ปรียา ธาดาเดช . (2530). หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียา ธาดาเดช . 2530. "หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียา ธาดาเดช . "หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
ปรียา ธาดาเดช . หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.