ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง
นักวิจัย : ปรีดา เชื้อตระกูล
คำค้น : การบริหารการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิญโญ สาธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20980
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของระบบการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง 2. เพื่อศึกษางานบริหารการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลางโดยเฉพาะในด้านต่อไปนี้ 2.1 งานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 2.2 งานบริหารวิชาการ 2.3 งานบริหารบุคลากร 2.4 งานบริหารกิจการนักเรียน 2.5 งานบริหารธุรการและการเงิน 3. เพื่อทราบปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบบริหารภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง และงานบริหารการศึกษาทั้ง งาน ดังกล่าว วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องงานบริหารการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยอื่น แล้นำมาสร้างแบบสำรวจขึ้น 3 ชุด ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหารการศึกษาระดับโรงเรียน จังหวัด อำเภอ และเทศบาล ชุดที่ 2 สำหรับนักวิชาการได้แก่ครูและศึกษานิเทศก์ ชุดที่ 3 สำหรับประชาชน เมื่อสร้างแบบสำรวจเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้นำไปทดลองใช้กับครูใหญ่ ครู และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช้โรงเรียนตัวอย่าง 4 โรงแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงนำไปใช้ ชุดที่ 1 ใช้สอบถามผู้บริหารการศึกษา ได้แก่นายกเทศมนตรี 11 คน ปลัดเทศบาล 11 คน ศึกษาธิการจังหวัด 5 คน ศึกษาธิการอำเภอ 11 คน หัวหน้าหมวดการศึกษาเทศบาล 11 คน ครูใหญ่ 26 คน ผู้ช่วยครูใหญ่ 15 คน รวม 90 คน ชุดที่ 2 ถามนักวิชาการ ได้แก่ครู 307 คน ศึกษานิเทศก์ 51 คน รวม 358 คนชุดที่ 3 ถามผู้ปกครองนักเรียน 360 คน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและไคสแคว์ทดสอบความแตกต่างของคำตอบระหว่างกลุ่มผู้ตอบ จำแนกวุฒิ ตำแหน่ง และขนาดโรงเรียน นอกจากนี้ยังใช้การสังเกตและสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อความแม่นตรง สรุปผลการวิจัยและข้อค้นพบ 1. ผลของการวิจัยได้ข้อสรุปออกมาเป็นเอกฉันท์จากทุกกลุ่มประชากรว่าโรงเรียนปฏิบัติงานด้านธุรการและการเงินมากและเหมาะสมเป็นอันดับหนึ่ง และปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนน้อยที่สุด 2. พิจารณางานบริหารการศึกษา 5 งาน ได้ข้อสรุปว่า 2.1 งานชุมชน ผู้บริหาร นักวิชาการ ประชาชน เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียนและความช่วยเหลือโรงเรียนน้อย และเห็นว่าโรงเรียนก็ให้ความช่วยเหลือชุมชนน้อยด้วย แต่ในด้านการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นดีมากในความคิดเห็นของนักวิชาการแต่ผู้บริหารเห็นว่าดีปานกลาง 2.2 งานวิชาการ ผู้บริหารมีความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรดีมาก เกี่ยวกับประโยชน์ที่เด็กได้รับจากการโรงเรียนในโรงเรียนประชาชนเห็นว่าได้ประโยชน์มาก ผู้บริหารเห็นว่าได้ประโยชน์ปานกลาง แต่นักวิชาการเห็นว่าได้ประโยชน์น้อย เกี่ยวกับนิเทศการสอนของครูใหญ่ผู้บริหารและประชาชนเห็นว่ามีปฏิบัติค่อนข้างมาก แต่นักวิชาการเห็นว่าปฏิบัติปานกลาง การพัฒนาครูด้านวิชาการ ผู้บริหารเห็นว่าโรงเรียนได้ประโยชน์ปานกลาง แต่นักวิชาการเห็นว่าน้อย ปัญหาครูต้องสอนไม่ตรงตามความถนัดมีน้อยทั้งตามความเห็นของผู้บริหารนักวิชาการ เสรีภาพในการจัดทำข้อสอบทั้งผู้บริหารและนักวิชาการเห็นว่ามีมากหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนช่วยครูและครูใหญ่ได้น้อย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษานิเทศก์ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนปานกลางในความเห็นของผู้บริหารแต่น้อยในความเห็นของนักวิชาการ ศึกษาจังหวัด ศึกษาธิการอำเภอ และหัวหน้าหมวดการศึกษาเทศบาลช่วยเหลือโรงเรียนทางด้านวิชาการน้อยตามความเห็นของผู้บริหารและนักวิชาการ 2.3 งานบริหารบุคลากร ผู้บริหารเห็นว่าตนเองมีบทบาทในการบริหารบุคลากรน้อยแต่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านนี้ของโรงเรียนผู้บริหารเห็นว่าดีมาก แต่นักวิชาการและประชาชนเห็นว่าดีปานกลาง 2.4 งานกิจการนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาเกณฑ์เด็กเข้าเรียนมีปัญหาน้อยทั้งความเห็นของผู้บริหารและนักวิชาการ ส่วนการปฏิบัติการด้านนี้ เหมาะสมหรือไม่นั้นนักวิชาการและประชาชนเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผู้บริหารเห็นว่าน้อย 2.5 งานด้านธุรการและการเงิน ผู้บริหารและประชาชนเห็นว่าโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัดและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติค่อนข้างมาก แต่นักวิชาการเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3. เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารในโรงเรียนจัดได้ค่อนข้างเหมาะสม แต่มีปัญหาเรื่องจำนวนบุคลากรในโรงเรียนมีไม่พอกับตำแหน่ง เพราะโรงเรียนส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางมีครูเกิน 15 คนอยู่เพียง 8 โรง จาก 26 โรง มากที่สุดมีครู 32 คน มีอยู่โรงเรียนเดียว 4. เกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลางได้รับความเอาใจใส่จากเทศบาลดีที่สุดเท่าที่งบประมาณของเทศบาลจะอำนวย แต่ทางด้านวิชาการได้รับความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน้อย

บรรณานุกรม :
ปรีดา เชื้อตระกูล . (2518). งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดา เชื้อตระกูล . 2518. "งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดา เชื้อตระกูล . "งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
ปรีดา เชื้อตระกูล . งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.