ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
นักวิจัย : ผกาศรี หงส์นาค
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21080
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในด้านหลักสูตร การเตรียมการสอนวิธีดำเนินการสอน การใช้อุปกรณ์การสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล ตลอดจนปัญหาและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนและการเรียนวิชานี้ วิธีการวิจัย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์ผู้สอนหลักภาษาไทยและนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น ในวิทยาลัยครู 6 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้รับแบบสอบถามคืนจากอาจารย์คิดเป็นร้อยละ 83.33 และได้จากนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 97.22 แล้วนำคำตอบมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยผลการวิจัยปรากฏว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยการวิเคราะห์หลักสูตรแล้วค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม อาจารย์เตรียมการสอนเป็นอย่างดีทุกบทเรียน วิธีสอนที่ใช้บ่อยที่สุดคือการอธิบายและการยกตัวอย่าง อาจารย์ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 ขณะทำการสอนไม่มีปัญหาใดๆ เลยเห็นว่านักศึกษาสนใจเรียนปานกลาง อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้หนังสืออ่านประกอบเป็นอุปกรณ์กิจกรรมที่จัดบ่อยคือ การอภิปรายและโต้วาที วิทยาลัยต่างๆ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชานี้ในรูปชุมนุมต่างๆ เช่น ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมนักประพันธ์ วิธีวัดผลที่อาจารย์ใช้คือ ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด ปัญหาเกี่ยวกับเรียนการสอนที่ประสบคือ หลักสูตรมีเนื้อหาวิชามากเกินไป ควรปรับปรุงหลักสูตร ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์การสอน และวิธีสอนจากศึกษานิเทศก์ ในด้านนักศึกษา ส่วนใหญ่ชอบเรียนวรรณคดีไทย เรียนหลักภาษาไทยด้วยวิธีจดงานและฟังอาจารย์บรรยาย ปัญหาที่ประสบคือ เนื้อหาวิชาเข้าใจยาก ต้องการให้อาจารย์ใช้อุปกรณ์การสอน และจัดกิจกรรมการสอน เห็นว่าข้อสอบควรเป็นทั้งอัตนัยและปรนัยต้องการอาจารย์ที่มีวิธีการสอนที่ดี

บรรณานุกรม :
ผกาศรี หงส์นาค . (2518). การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผกาศรี หงส์นาค . 2518. "การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผกาศรี หงส์นาค . "การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
ผกาศรี หงส์นาค . การเรียนการสอนหลักภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.