ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง
นักวิจัย : ผกามาศ สิงห์สง่า
คำค้น : การสุ่มตัวอย่าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาแผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิ 3 แผนแบบ คือ แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบทางเดียวโดยสุ่มตัวอย่างมาชั้นภูมิและหนึ่งหน่วย แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทางโดยใช้ตัวอย่างจำนวนน้อย และแผนแบบสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทางแบบมีระบบ โดยให้ความน่าจะเป็นของการเลือกหน่วยตัวอย่างเป็นปฏิภาคกับขนาดของหน่วยตัวอย่างที่ต้องการสำรวจ และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแผนแบบในทางทฤษฏีและปฏิบัติว่าแผนแบบใดจะให้ค่าประมาณที่มีความเชื่อถือได้มากกว่ากัน โดยใช้ข้อมูลจำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล ของกองสำรวจประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ จากการวิเคราะห์ปรากฏว่า การใช้แบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทางแบบมีระบบ โดยให้ความน่าจะเป็นของการเลือกหน่วยตัวอย่างเป็นปฏิบัติภาคกับขนาดของหน่วยตัวอย่างที่ต้องการสำรวจให้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด และมีความแปรปรวนของค่าประมาณน้อยที่สุด เนื่องจากการวิจัยนี้สามารถเลือกใช้ค่าที่วัดขนาดให้เท่ากับลักษณะที่ต้องการศึกษาหรือ M_ijk=Y_ijk ได้ แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทางโดยใช้ตัวอย่างจำนวนน้อยให้ค่าประมาณใกล้เคียงค่าจริง และมีความแปรปรวนของค่าประมาณรองลงมา ส่วนแผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบทางเดียวโดยสุ่มตัวอย่างมาชั้นภูมิละหนึ่งหน่วยให้ค่าประมาณที่มีความแปรปรวนมากที่สุดในจำนวน 3 แผนแบบที่กล่าวมา

บรรณานุกรม :
ผกามาศ สิงห์สง่า . (2523). แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผกามาศ สิงห์สง่า . 2523. "แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผกามาศ สิงห์สง่า . "แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
ผกามาศ สิงห์สง่า . แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.