ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
นักวิจัย : วรรณี บุญศักดิ์
คำค้น : ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น (นครราชสีมา) , ภาษาไทย -- การเขียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745620092 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครราชสีมา วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเขียนสะกดคำจากภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน รวม 100 ข้อ โดยให้นักเรียนเขียนสะกดคำจากภาพ 62 คำ และเขียนสะกดคำลงในช่องว่างของประโยคที่บรรยายภาพ 38 คำ กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 180 คน จาก 10 โรงเรียนในท้องถิ่นที่พูดภาษาถิ่นโคราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้นำแบบสอบเดียวกันมาทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครจำนวน 120 คน เพื่อนำผลมาสร้างเกณฑ์พิจารณาอิทธิพลของภาษาถิ่นต่อการเขียนสะกดคำของนักเรียนจังหวัดนครราชสีมา ผลของการวิจัย จากการเขียนคำในแบบสอบของตัวอย่างประชากรทั้งหมด 18,000 ครั้งพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครราชสีมาเขียนสะกดคำเป็นภาษาถิ่นโคราช 797 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.43 และเขียนสะกดคำเป็นภาษาไทยกลาง 17,203 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.57 เมื่อเปรียบเทียบจากเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลแสดงว่า ภาษาถิ่นโคราชไม่มีอิทธิพลต่อการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยแสดงข้อสังเกตบางประการว่า 1. คำที่นักเรียนสะกดเป็นภาษาถิ่นโคราช เป็นคำควบกล้ำ กร กว และ คว ในแบบสอบ 2. คำที่นักเรียนเขียนสะกดคำเป็นภาษาถิ่นโคราชมากที่สุดคือ คำว่า เกราะ นักเรียนเขียนเป็น กะลอ แสดงถึงอิทธิพลของการกลายเสียง เอาะ เป็น ออ

บรรณานุกรม :
วรรณี บุญศักดิ์ . (2526). อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณี บุญศักดิ์ . 2526. "อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณี บุญศักดิ์ . "อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
วรรณี บุญศักดิ์ . อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.