ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย
นักวิจัย : วรรณฑิดา อริยะเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมาลี ชาติสุวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

เนื่องจากในปัจจุบัน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของประเทศมุ่งไปในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อลดปริมาณการสั่งสินค้าเข้าอันเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดดุลการค้าของประเทศ จึงเป็นเหตุให้มีกิจการอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตสินค้าต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ระบบบัญชีต้นทุนอันประกอบด้วยวิธีการบันทึกต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิต รวมทั้งวิธีการนำตัวเลขต้นทุนที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการจัดการจึงทวีความสำคัญขึ้น ต้นทุนมาตรฐานก็เป็นระบบบัญชีต้นทุนอีกวิธีหนึ่งที่มีผู้นำมาใช้ในการบันทึกเกี่ยวกับต้นทุน แต่สำหรับประเทศไทยระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ยังไม่เป็นที่นิยมกันแพร่หลาย แม้จะให้ประโยชน์ในด้านการควบคุมและการวางแผนการดำเนินงานของกิจการได้ดีกว่าระบบบัญชีต้นทุนอื่น ทั้งนี้เพราะต้องมีการมาตรฐานของต้นทุนการผลิตต่างๆ ซึ่งการจะทำได้ถูกต้องนั้นต้องอาศัยการบันทึกตัวเลขในอดีตและข้อมูลอื่นๆ อีกหลายประการ ในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานในประเทศไทย โดยออกแบบสอบถามรวมทั้งเข้าซักถามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุนของกิจการอุตสาหกรรมบางประเภท (ตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ต่อไป) พบว่ากิจการส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบบัญชีนี้มักจะเป็นกิจการที่เป็นสาขาของบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาทั่วไปในประเทศต่างๆ มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการผลิตอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จนสามารประเมินผลจากข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของตนอย่างถูกต้องหรือค่อนค้างใกล้เคียงข้อเท็จจริงว่า สาเหตุต่างๆ ของต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเกิดเพราะเหตุใดอันเป็นผลให้การตั้งตัวเลขต้นทุนมาตรฐานเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมต้นทุนการผลิตสามารถทำได้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่ควรจะเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามในการสอบถามยังพบว่ามีบางกิจการยังเข้าใจคำว่าระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานไม่ถูกต้อง โดยคิดว่าตัวเลขต้นทุนบางอย่างที่กิจการประมาณขึ้นในแต่ละปีนั้นคือต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งที่ถูกต้องควรเรียกว่าต้นทุนโดยประมาณ จึงเห็นว่าการเผยแพร่และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์แก่กิจการในการที่จะทำให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องไปใช้ในการพิจารณาวางแผนดำเนินงาน เพื่อทำการผลิตให้ได้ผลกำไรตามที่กิจการตั้งเป้าหมายไว้

บรรณานุกรม :
วรรณฑิดา อริยะเดช . (2517). ต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณฑิดา อริยะเดช . 2517. "ต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณฑิดา อริยะเดช . "ต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
วรรณฑิดา อริยะเดช . ต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.