ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นักวิจัย : ปรีชา สัมฤทธิ์ผล
คำค้น : การทำงาน -- การประเมินผล , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 ซึ่งปฏิบัติงานครู และมิได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 82 คน และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตดังกล่าวจำนวน 79 คน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ความรู้และความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางวิธีสอน ความสามารถทางบุคลิกภาพ ความสามารถทางทัศนคติต่ออาชีพครู และความสามารถทางมนุษยสัมพันธ์ แบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้บัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่เป็นตัวอย่างประชากร และนำข้อมูลจากแบบสอบถาม และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าซี และค่าที สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ กับ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 2. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา กับ ความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 3. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา กับ ความคิดเห็นของบัณฑิตที่ผ่านการอบรม จาก สสวท เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา กับ ความคิดเห็นของบัณฑิตที่ไม่ผ่านการอบรมจาก สสวท เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษาไม่ แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 5. โดยเฉลี่ยแล้วผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นว่า บัณฑิตปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

บรรณานุกรม :
ปรีชา สัมฤทธิ์ผล . (2522). ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา สัมฤทธิ์ผล . 2522. "ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา สัมฤทธิ์ผล . "ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
ปรีชา สัมฤทธิ์ผล . ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.