ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา
นักวิจัย : ปรีชา ภาวโน
คำค้น : ความคิดสร้างสรรค์ , นักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745627585 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20967
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนในโครงการ อาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ที่ดัดแปลงมาจากแบบทดสอบของ มินเนโซตา และแบบทดสอบของ วอลเลชและโคแกน ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบไปหาค่าอำนาจจำแนก และความเที่ยง จนเห็นว่าเป็นแบบทดสอบที่ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ ตัวอย่างประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2525 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมชน จำนวน 5 โรง ในโรงเรียนโครงการพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 5 โรง ในโรงเรียนในโครงการ อาร์ ไอ ที จำนวน 2 โรง และในโรงเรียนแบบธรรมดาจำนวน 10 โรง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนรูปแบบละ 150 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ที่ระดับนัยสำคัญ .05 นักเรียนของโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และโรงเรียนในโครงการ อาร์ ไอ ที มีความคิดเห็นสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนของโรงเรียนแบบธรรมดา

บรรณานุกรม :
ปรีชา ภาวโน . (2526). การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา ภาวโน . 2526. "การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา ภาวโน . "การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ปรีชา ภาวโน . การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.