ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมาตรฐานเรขศิลป์ที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมาตรฐานเรขศิลป์ที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล
นักวิจัย : พิบูล ไวจิตรกรรม
คำค้น : ศิลปกรรมและสัญลักษณ์อิสลาม -- มาตรฐาน , บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบกราฟิก , การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20842
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบที่มีบุคลิกภาพแบบอิสลาม 2) วิเคราะห์รูปแบบในการออกแบบที่มีบุคลิกภาพแบบอิสลาม 3) หารูปแบบมาตรฐานที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในประเทศไทย มีกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับอิสลามภิวัฒน์ ท้องถิ่นภิวัฒน์และโลกาภิวัฒน์ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาททางสังคมอิสลาม 15 คน ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวไทยมุสลิม 122 คนและนักออกแบบเรขศิลป์ 15 คน ระดับความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.9131 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1) แนวทางการออกแบบเรขศิลป์ตามแนวคิดของชาวไทยมุสลิม มีดังนี้ 1.1 ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักศาสนาและแสดงถึงอารยธรรมอาหรับ1.2 ออกแบบให้สอดคล้องกับสังคมไทยและนโยบายของรัฐบาล 1.3 ออกแบบให้สอดคล้องกับศิลปะไทยและอัตลักษณ์ไทย 1.4 ออกแบบให้สอดคล้องกับศิลปะอิสลาม โดยใช้ลายเรขาคณิตและลายพรรณพฤกษา 1.5 ใช้ความหมายในพระคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นความคิดรวบยอดในการออกแบบ อันได้แก่ ความจริงใจ ความนอบน้อม ความรู้ ความสงบ ความพอเพียง ระเบียบและเอกภาพ 2) แนวทางการออกแบบเรขศิลป์ตามรูปแบบของศิลปะอิสลามในประเทศไทย มีดังนี้ 2.1 ใช้รูปแบบศิลปะอิสลามที่มีการผสมผสานกับศิลปะไทย 2.2 ใช้รูปแบบศิลปะอิสลามแบบดั้งเดิม2.3 ใช้องค์ประกอบหลัก คือ ลายเรขาคณิตและลายพรรณพฤกษา ส่วนองค์ประกอบเสริม คือ ภาพถ่ายและภาพสัญลักษณ์ 3) แนวทางการออกแบบเรขศิลป์ตามหลักการสื่อสารด้วยบุคลิกภาพ มีดังนี้ 3.1 เอกภาพ ใช้บุคลิกภาพแบบธรรมชาติ ลำลองและเป็นที่นิยม ใช้สีในกลุ่มสีมืดและสีสดใส ใช้ตัวอักษรไทย กลุ่มตัวมีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน ตัวอารักษ์แบบน้ำหนักเส้นเท่ากันและตัวลายมือแบบน้ำหนักเส้นไม่เท่ากัน จัดองค์ประกอบด้วยหลักการสมดุลแบบเท่ากัน การซ้ำแบบสม่ำเสมอและความแตกต่างด้วยขนาด 3.2 นอบน้อม ใช้บุคลิกภาพแบบธรรมชาติ เป็นที่นิยมและลำลอง ใช้สีในกลุ่มสีสดใสและสีหม่น ใช้ตัวอักษรไทย กลุ่มตัวอารักษ์แบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน ตัวมีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากันและตัวลายมือแบบน้ำหนักเส้นไม่เท่ากัน จัดองค์ประกอบด้วยหลักการแตกต่างด้วยขนาด การซ้ำแบบสม่ำเสมอและความสมดุลแบบเท่ากัน 3.3 จริงใจ ใช้บุคลิกภาพแบบเป็นที่นิยม ลำลองและธรรมชาติ ใช้สีในกลุ่มสีมืดและสีสดใส ใช้ตัวอักษรไทย กลุ่มตัวลายมือแบบน้ำหนักเส้นไม่เท่ากัน ตัวมีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากันและตัวลายมือแบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน จัดองค์ประกอบด้วยหลักการซ้ำแบบสม่ำเสมอ ความสมดุลแบบเท่ากันและความแตกต่างด้วยขนาด 3.4 ความรู้ ใช้บุคลิกภาพแบบทันสมัย ธรรมชาติและเป็นที่นิยม ใช้สีในกลุ่มสีมืด ใช้ตัวอักษรไทย กลุ่มตัวอารักษ์แบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน ตัวไม่มีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากันและตัวมีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน จัดองค์ประกอบด้วยหลักการสมดุลแบบเท่ากัน การซ้ำแบบสม่ำเสมอและความแตกต่างด้วยขนาด 3.5 พอเพียง ใช้บุคลิกภาพแบบธรรมชาติ ลำลองและเป็นที่นิยม ใช้สีในกลุ่มสีสดใสและสีหม่น ใช้ตัวอักษรไทย กลุ่มตัวมีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน ตัวลายมือแบบน้ำหนักเส้นไม่เท่ากันและตัวอารักษ์แบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน จัดองค์ประกอบด้วยหลักการสมดุลแบบเท่ากัน การซ้ำแบบสม่ำเสมอและความแตกต่างด้วยขนาด 3.6 สงบ ใช้บุคลิกภาพแบบธรรมชาติและเป็นที่นิยม ใช้สีในกลุ่มสีหม่นและสีมืด ใช้ตัวอักษรไทย กลุ่มตัวมีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากันและตัวอารักษ์แบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน จัดองค์ประกอบด้วยหลักการสมดุลแบบรัศมี หลักการสมดุลแบบเท่ากันและการซ้ำแบบสม่ำเสมอ 3.7 ระเบียบ ใช้บุคลิกภาพแบบธรรมชาติ เป็นที่นิยมและหรูหรา ใช้สีในกลุ่มสีหม่นและสีมืด ใช้ตัวอักษรไทย กลุ่มตัวมีหัวแบบน้ำหนักเส้นเท่ากัน ตัวอารักษ์แบบน้ำหนักเส้นเท่ากันและตัวอารักษ์แบบน้ำหนักเส้นไม่เท่ากัน จัดองค์ประกอบด้วยหลักการสมดุลแบบเท่ากัน การซ้ำแบบสม่ำเสมอและหลักการสมดุลแบบรัศมี

บรรณานุกรม :
พิบูล ไวจิตรกรรม . (2553). การสร้างมาตรฐานเรขศิลป์ที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิบูล ไวจิตรกรรม . 2553. "การสร้างมาตรฐานเรขศิลป์ที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิบูล ไวจิตรกรรม . "การสร้างมาตรฐานเรขศิลป์ที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พิบูล ไวจิตรกรรม . การสร้างมาตรฐานเรขศิลป์ที่สื่อเอกลักษณ์แบบอิสลามสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.