ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการ กรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการ กรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : บุหงา ชนะวิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนู แสวงศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20927
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการทั้งของสถาบันการศึกษาและของส่วนตัวนักศึกษาต่อปี และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัวของสถาบันและค่าเฉลี่ยทุกสถาบัน ระดับวุฒิ (ปวช. , ปวส.) และเพศ (ชาย , หญิง) เก็บรวบรวมข้อมูลของสถาบันจากแผนการเงินของวิทยาลัยพณิชยการพระนคร ธนบุรี เชตุพน บางนา พระนครศรีอยุธยา และบพิตรพิมุข ในปีงบประมาณ 2515 ถึง 2520 และจากแบบสอบถามของนักศึกษาทุกสถาบัน ปีการศึกษา 2519 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิด 3 ตัวประกอบ ผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า 1. ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการเฉลี่ยต่อปี 1,936 ± 143 บาท 2. ค่าใช้จ่ายรายหัวของวิทยาลัยพณิชยการพระนครสูงกว่าของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 วิทยาลัยบพิตรพิมุขสูงกว่าทุกวิทยาลัย ยกเว้นวิทยาลัยพณิชยการพระนคร และนอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 3. ค่าใช้จ่ายรายหัวของส่วนตัวนักศึกษาพณิชยการเฉลี่ยต่อปี 7,244 ± 79 บาท ถ้านักศึกษาต้องเสียค่าที่พักอาศัย และต้องใช้จ่าย 6,078 ± 70 บาท เฉลี่ยต่อปีถ้าไม่ต้องเสียค่าที่พักอาศัย 4. โดยเฉลี่ยแล้ว นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักศึกษาเพศชาย เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
บุหงา ชนะวิวัฒน์ . (2519). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการ กรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุหงา ชนะวิวัฒน์ . 2519. "การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการ กรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุหงา ชนะวิวัฒน์ . "การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการ กรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
บุหงา ชนะวิวัฒน์ . การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาพณิชยการ กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.