ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : บุญส่ง แจ้งสว่าง
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , สาธารณสุขมูลฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , นันทวัน พรหมผลิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745646695 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชน ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยจำนวน 170 คน จากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานครจำนวน 34 แห่ง กลุ่มตัวอย่างประชากรได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 136 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ใช้สื่อทั้งหมด 212 คน นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สื่อที่ใช้กันมากที่สุดคือมีใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร มีอยู่ 2 ชนิด คือ สื่อประเภทเอกสารและแผ่นพับ และสื่อประเภทโปสเตอร์ นอกจากนี้พบว่า สื่อประเภทเทปโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด และเป็นสื่อที่เจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในอนาคตด้วย แต่สื่อชนิดนี้กับเป็นสื่อที่มีใช้อยู่เป็นจำนวนน้อย เจ้าหน้าที่จำนวนมากเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อที่ใช้เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังคงต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อชนิดใหม่ๆ ด้วย ในด้านสุขภาพของสื่อที่ใช้พบว่าสื่อในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ส่วนมากยังอยู่ในสภาพไม่ดีเท่าทีควร ด้านสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขพบว่า มาจากแหล่งสำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาล และบริษัทผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายยา

บรรณานุกรม :
บุญส่ง แจ้งสว่าง . (2528). การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญส่ง แจ้งสว่าง . 2528. "การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญส่ง แจ้งสว่าง . "การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
บุญส่ง แจ้งสว่าง . การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.