ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง "การปฐมนิเทศห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง "การปฐมนิเทศห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
นักวิจัย : เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย
คำค้น : ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด , ห้องสมุดกับผู้อ่าน , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน , แบบเรียนสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745634387 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20910
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง “การปฐมนิเทศห้องสมุด” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ตามสมมุติฐานว่า สไลด์เทปโปรแกรมที่สร้างขึ้น จะใช้ปฐมนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างสไลด์เทปโปรแกรม พร้อมกันนี้ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากสไลด์เทปโปรแกรม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบและสไลด์เทปโปรแกรมไปดำเนินการทดลองตามลำดับขั้นดังนี้ ทดลองขั้นหนึ่งคนและขั้นกลุ่มเล็ก เพื่อปรับปรุงสไลด์เทปโปรแกรม และทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จำนวน 60 คน โดยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงศึกษาจากสไลด์เทปโปรแกรม หลังจากนั้นจึงให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของสไลด์เทปโปรแกรมตามเกณฑ์ 85/85 และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าซี (z-test) ผลการวิจัยปรากฏว่า สไลด์เทปโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 96.87/84.19 จากการวิเคราะห์หาค่าแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากสไลด์เทปโปรแกรม ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้มีการสร้างสไลด์เทปโปรแกรมในหัวข้ออื่นๆ ในวิชาการใช้ห้องสมุด และวิชาอื่นๆ ทางบรรณารักษศาสตร์ เพื่อลดภาระของครูและของบรรณารักษ์ในการสอนข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนและผู้ใช้ห้องสมุด

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย . (2527). การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง "การปฐมนิเทศห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย . 2527. "การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง "การปฐมนิเทศห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย . "การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง "การปฐมนิเทศห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย . การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง "การปฐมนิเทศห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.