ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก
นักวิจัย : อินทิรา บางภิภพ
คำค้น : อาคารชุด , ผนังภายนอก , การก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป , Condominiums , Exterior walls , Precast concrete construction
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุปรีชา หิรัญโร , ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ปัจจุบันผู้ประกอบการนิยมสร้างอาคารชุดสูง 8 ชั้นแต่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องต้นทุนการก่อสร้าง ภาวะการแข่งขันที่ปรับตัวสูง ผู้ประกอบการจึงนำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยจากต่างประเทศนำมาใช้ เช่น การใช้ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป(Prefabrication) ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป(Precast R.C.Panel) และ ระบบผนังรับน้ำหนัก(Load Bearing Wall) โดยเชื่อว่าจะทำให้ประหยัดเวลา และ ได้ผลงานที่ได้มาตรฐาน ผู้วิจัยจึงศึกษาเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูปเป็นผนังภายนอก จากผลการศึกษา พบว่า ราคาค่าก่อสร้างในส่วนงานผนังภายนอก โครงการ 1 ระบบผนังก่ออิฐ ที่มีค่าก่อสร้าง 765.29 บาท/ ตร.ม. โครงการ 2 ระบบผนังค.ส.ล. สำเร็จรูป มีค่าก่อสร้าง 1,360.00 บาท/ ตร.ม. งานผนังภายใน โครงการ 1 ระบบผนังรับน้ำหนัก มีค่าก่อสร้าง 1,748.74 บาท/ ตร.ม. โครงการ 2 ระบบผนังก่ออิฐ (คิดเฉพาะค่างานผนัง) มีค่าก่อสร้าง 629.17 บาท/ ตร.ม. และ ระบบผนังก่ออิฐ (คิดค่างานผนังและเสา) มีค่า 892.24 บาท/ ตร.ม. ดังนั้นต้นทุนงานผนังภายในรวมกับภายนอกเมื่อคิดต่อ 1 ตร.ม. ของโครงการ 1 สูงกว่า โครงการ 2 ด้านระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการ 1 มีค่าเท่ากับ 275 วัน ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า โครงการ 2 ที่ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง 238 วัน อีกทั้ง จำนวนบุคคลากรและแรงงานในการก่อสร้างโครงการ 1 ใช้รวม 121 คน มากกว่า โครงการ 2 ที่ใช้รวม 110-113 คน ปัญหาที่พบในการก่อสร้างงานผนังรับน้ำหนักเช่นผิวผนังไม่เรียบเสมอกัน งานผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นเรื่องตำแหน่ง Insert Plate ที่ มีความคลาดเคลื่อนไปจากแบบ ทั้งระดับและแนว ซึ่งเกิดจากการขาดวิศวกรในการดูแลการติดตั้ง ส่งผลรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบโครงสร้าง งานผนังก่ออิฐ มักเป็นเรื่อง ใช้ระยะเวลามาก แตกร้าว และขาดแคลนช่าง ดังนั้นโครงการ 2 มีความเหมาะสมกว่า โครงการ 1 สำหรับการก่อสร้างอาคารชุด 8 ชั้นในด้าน ความยืดหยุ่นทางการตลาด ทักษะ และ ความแม่นยำในการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้างรวม และ ต้นทุน ผู้ประกอบการเลือกการก่อสร้างงานผนังระบบผสมผสานเพื่อให้ต้นทุนในการก่อสร้างไม่สูงมากนัก และยังสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้เหมาะสม

บรรณานุกรม :
อินทิรา บางภิภพ . (2551). การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทิรา บางภิภพ . 2551. "การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทิรา บางภิภพ . "การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อินทิรา บางภิภพ . การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.