ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา
นักวิจัย : อัษมา มหาพสุธานนท์
คำค้น : สตรี -- จีน , สตรี -- จีน -- ภาวะสังคม , นักประพันธ์สตรีจีน , ความเป็นหญิงในวรรณกรรมจีน , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20765
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายของความเป็นหญิงอันหลากหลายของสตรีจีนในช่วงหลังเหมาของจีนโดยเฉพาะ ตั้งแต่ค.ศ.1985 จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ที่ปรากฏในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนและเพื่อศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมจีนที่สัมพันธ์กับความหมายของความเป็นหญิงที่ปรากฏในนวนิยายดังกล่าวโดยศึกษาในมุมมองของปัญญาชนหญิงจีนในเมือง จากการศึกษาพบว่าภาพความเป็นหญิง โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับความรัก เพศวิถีและความเป็นปัจเจกของผู้หญิงจีนในช่วงนี้ได้พัฒนาจากการตั้งคำถามและการโต้กลับแนวคิดของลัทธิขงจื่อและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเรื่องการเก็บกลั้นความรู้สึก การแต่งงานที่ไร้รัก การรักษาพรหมจรรย์ การปิดกั้นทางเพศวิถี และการทบทวนการทำเพื่อส่วนรวม ไปสู่ความรัก เพศวิถีและความเป็นปัจเจกที่เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกาภิวัตน์ ทุนนิยม และบริโภคนิยม รวมทั้งเป็นการนิยามความหมายใหม่ของความเป็นหญิงจีน

บรรณานุกรม :
อัษมา มหาพสุธานนท์ . (2553). ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัษมา มหาพสุธานนท์ . 2553. "ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัษมา มหาพสุธานนท์ . "ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อัษมา มหาพสุธานนท์ . ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.