ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
นักวิจัย : พงศธร พิทักษ์กำพล
คำค้น : ครูประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุมา สุคนธมาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา วิธีการวิจัย 1. ศึกษาและสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมีคำตอบให้เลือก 4 คำตอบและให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว แบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบมีคำตอบแบบให้เลือก 2 คำตอบและให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว จำนวน 180 ข้อ มีรายละเอียดประกอบด้วยความรู้วิชาสามัญความรู้วิชาครู ทักษะในการสอนของครู ทัศนคติของครู และหน้าที่และงานของครู 2. นำแบบสอบถามไปใช้กับตัวอย่างประชากรซึ่งเป็นครูประจำการ จำนวน 250 คน และนักศึกษาวิทยาลัยครู 500 คน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าไคสแควร์ และค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย นำเสนอในรูปตารางและความเรียง สรุปผลการวิจัย 1. ครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้วิชาสามัญความรู้วิชาครู ทักษะในการสอนของครู ทัศนคติของครู และหน้าที่และงานของครู ตรงจุดมุ่งหมายเฉพาะและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 2. ความเป็นครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้วิชาสามัญ และความรู้วิชาครูของครูประถมศึกษาเป็นบางเรื่อง กล่าวคือผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์การแสดงความคิดเห็นของตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ค่าไคสแควร์บางค่ามีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และค่าไคสแควร์บางค่าไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูเกี่ยวกับความรู้วิชาสามัญของครูประถมศึกษามีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้วิชาสามัญของครูประถมศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 4. ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูเกี่ยวกับความรู้วิชาครูของครูประถมศึกษาไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้วิชาครูของครูประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
พงศธร พิทักษ์กำพล . (2519). ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร พิทักษ์กำพล . 2519. "ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร พิทักษ์กำพล . "ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
พงศธร พิทักษ์กำพล . ความคิดเห็นของครูประจำการและนักศึกษาวิทยาลัยครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.