ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เสียงในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เสียงในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ศรีภิรมย์
คำค้น : แบบเรียนสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง การดำเนินการวิจัย 1. ศึกษาวิธีสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม และเลือกวิธีสร้างเป็นแบบ สไลด์-เทปโปรแกรม 2.สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนบทเรียน 3. สร้างบทเรียนแบบสไลด์-เทปโรแกรมเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” สำหรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 4. นำบทเรียนไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงปีที่ 2 ตามลำดับดังนี้ ก. การทดลองขั้น 1 คน ข. การทดลองขั้นกลุ่มเล็ก 10 คน ค. การทดลองภาคสนาม 100 คนผลการวิจัย บทเรียนแบบสไลด์-เทปโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.97/96.28 และคะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาก้าวหน้าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ข้อเสนอแนะ บทเรียนแบบสไลด์-เทปโปรแกรม เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน จึงสมควรสนับสนุนให้ผลิตขึ้นใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงต่อไป

บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ศรีภิรมย์ . (2519). การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เสียงในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ศักดิ์ ศรีภิรมย์ . 2519. "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เสียงในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ศักดิ์ ศรีภิรมย์ . "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เสียงในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
พงษ์ศักดิ์ ศรีภิรมย์ . การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เสียงในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.