ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหัตถศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหัตถศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล
คำค้น : การสอนด้วยสื่อ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการสอน หาประสิทธิภาพของชุดการสอนตลอดจนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหัตถศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย สุ่มตัวอย่างนักเรียนของวิทยาลัยครูนครปฐมมาจำนวน 60 คน แบบแยกประเภท (Stratified Random Sampling) แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยกัน คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองใช้การเรียนแบบชุดการสอน และกลุ่มควบคุมใช้การเรียนแบบบรรยาย แล้วทดสอบผลการเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเที่ยง .9588 จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) ได้ผลดังนี้ ระหว่างการเรียนโดยใช้ชุดการสอนกับการเรียนจากวิธีแบบบรรยายนั้นไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 อย่างไรก็ตามพบว่า ภายหลังเรียนจบไปแล้ว 1 สัปดาห์ นักเรียนที่เรียนจากการใช้ชุดการสอนมีความคงทนในการจำดีกว่านักเรียนที่เรียนจากการบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล . (2519). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหัตถศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล . 2519. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหัตถศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหัตถศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหัตถศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.