ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน
นักวิจัย : พันไมล์ ธาราสุข
คำค้น : พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 , ตลาดทุน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , Trust for Transactions in Capital Market Act, B.E. 2550 , Capital market -- Law and legislation -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยันติ ไกรกาญจน์ , สุทธิชัย จิตรวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ทรัสต์อาจเกิดขึ้นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน จึงมีปัญหาว่าธุรกรรมใดบ้างที่อาจนำรูปแบบของทรัสต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกรรมได้ จากการศึกษาพบว่ามีธุรกรรมที่สมควรใช้นำทรัสต์มาเป็นกลไกในการดำเนินการ ได้แก่ ธุรกรรมการออกตราสารศุกูก ธุรกรรมการออก Covered Bond ธุรกรรม Real Estate Investment Trust (REIT) และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยธุรกรรมการออก Covered Bond โดยใช้ทรัสต์เป็นกลไก อาจมีประเด็นเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผู้ก่อตั้งทรัสต์กับทรัสตีที่เป็นบุคคลเดียวกัน ดังนั้น จึงอาจใช้กลไกการมีทรัสตีร่วมคือ มีทรัสตีที่ออกหลักทรัพย์และทรัสตีที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ ส่วนธุรกรรม REIT เห็นว่า ควรใช้โครงสร้าง Co-Trustee กล่าวคือ ให้มีทรัสตีที่ทำหน้าที่เป็น REIT Manager ทำหน้าที่จัดการ REIT และยื่นเอกสารการจัดตั้ง REIT และทรัสตีที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ REIT

บรรณานุกรม :
พันไมล์ ธาราสุข . (2553). กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันไมล์ ธาราสุข . 2553. "กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันไมล์ ธาราสุข . "กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พันไมล์ ธาราสุข . กฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : ศึกษาธุรกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยต่อตลาดทุน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.