ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
นักวิจัย : อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี
คำค้น : ความวิตกกังวล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ , ศิริวรรณ ศิริบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20625
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุก ระดับความวิตกกังวลรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 โดยดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณทำการสำรวจผ่านแบบสอบถามวัดความวิตกกังวล State Anxiety Inventory โดยจำแนกนิสิตตามเพศและระดับความวิตกกังวลเพื่อเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รวม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ Chi-Square Test และ Multiple Linear Regression ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แรงผลักดันในการเข้ามาศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากตัวนิสิตเอง นิสิตมักประสบปัญหาการเรียนในด้านความไม่เข้าใจเนื้อหา อาจารย์สอนเร็วโดยมีความวิตกกังวลในการทำแฟ้มสะสมผลงานและการรายงานหน้าชั้นเรียนเพียงเล็กน้อย ซึ่งนิสิตแก้ปัญหาด้วยการปรึกษารุ่นพี่หรือเพื่อน มีการช่วยเหลือกันทั้งในและนอกกลุ่ม แม้ว่าจะมีการเข่งขันด้านการเรียนภายในคณะก็ตาม นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมและยังคงสมัครใจในการเรียนคณะแพทยศาสตร์ต่อไป ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่านิสิตตัดสินใจเลือกเรียนคณะแพทย์ด้วยตนเองเช่นกัน แต่สิ่งที่ทำให้นิสิตเกิดความวิตกกังวล ได้แก่ ปริมาณและความยากของวิชาเรียน คะแนนสอบ การรายงานหน้าชั้น การทำแฟ้มสะสมผลงาน รวมถึงความวิตกกังวลที่เกิดจากเพื่อนนอกกลุ่มที่ขยันเรียน จากการศึกษาความวิตกกังวลในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ความชุกของภาวะวิตกกังวลโดยนิสิตส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 มีความวิตกกังวลปานกลาง นิสิตที่มีความวิตกกังวลต่ำร้อยละ 24.3 และนิสิตที่มีความวิตกกังวลสูงร้อยละ 13.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ลักษณะปัญหาในการเรียน ปัญหาการรายงานหน้าชั้น และความพึงพอใจในภาพรวมชีวิตในคณะแพทย์จุฬาฯ ซึ่งพบว่านิสิตที่ไม่มีปัญหาในการเรียนและไม่มีปัญหาในการรายงานหน้าชั้นมีความวิตกกังวลสูง เนื่องจากความวิตกกังวลกระตุ้นให้เกิดผลในทางบวกได้ ส่วนนิสิตที่ไม่พึงพอใจในภาพรวมชีวิตในคณะแพทย์จุฬาฯ มีความวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่มที่พึงพอใจ ขณะที่ปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ได้แก่ การทำแฟ้มสะสมงาน (R² =0.188) เป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต (R² =0.171) การรายงานหน้าชั้นเรียน (R² =0.143) และปัญหาในการเรียน (R² =0.099) สรุปพบความชุกของภาวะวิตกกังวลโดยนิสิตส่วนใหญ่ มีความวิตกกังวลปานกลาง ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลได้แก่ ลักษณะปัญหาในการเรียน ปัญหาการรายงานหน้าชั้น และความพึงพอใจในภาพรวมชีวิตในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี . (2551). ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี . 2551. "ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี . "ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี . ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.