ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า : กรณีศึกษาของคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า : กรณีศึกษาของคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ
นักวิจัย : พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง
คำค้น : คลังสินค้า , เครื่องปรับอากาศ , การจัดการคลังสินค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746361899 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเสนอแนะ การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ ลักษณะการดำเนินงานโดยทั่วไปของคลังสินค้ากรณีศึกษาแห่งนี้ คือเป็นสถานที่รับเครื่องปรับอากาศที่ส่งมาจากโรงงานผลิตต่างๆ เพื่อนำมาจัดเก็บและรอการส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปปัญหาที่พบในขั้นตอนงานคลังสินค้าก่อนการปรับปรุง คือปัญหาการใช้พื้นที่คลังสินค้า ในการดำเนินกิจกรรมและการจัดเก็บรักษาเครื่องปรับอากาศ ปัญหาความหลากหลายของเครื่องปรับอากาศ และ ปัญหาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานคลังสินค้า ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความล่าช้า และความผิดพลาดในการดำเนินงานคลังสินค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นสามารถดำเนินการ โดยการวางแผนการใช้พื้นที่คลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บเครื่องปรับอากาศและกำหนดสถานที่การดำเนินงานคลังสินค้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ และจำนวนของเครื่องปรับอากาศที่นำเข้ามาจัดเก็บการปรับปรุงการจัดเก็บเครื่องปรับอากาศโดยจัดเก็บเครื่องปรับอากาศให้เป็นหน่วยรวม (UNIT LOAD) และ การกำหนดสถานที่ที่แน่นอนสำหรับการจัดเก็บเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดรวมถึงการลดขั้นตอนการปรับปรุงคลังสินค้าที่ซ้ำซ้อน และ ไม่จำเป็นออกไปจาก ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลังสินค้าเป็นวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานคลังสินค้า ผลการวิจัยปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้าทำให้ลดเวลาในการนำเครื่องปรับอากาศออกมาจากสถานที่จัดเก็บต่อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องลดลง 1 นาที 41 วินาทีการปรับปรุงช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้า 1.47 บาท และลดต้นทุนการจัดเก็บเครื่องปรับอากาศ ต่อหน่วย 6.05 เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการนำเครื่องปรับอากาศออกมาจากสถานที่จัดเก็บและการตรวจนับเครื่องปรับอากาศคงเหลือ

บรรณานุกรม :
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง . (2539). การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า : กรณีศึกษาของคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง . 2539. "การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า : กรณีศึกษาของคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง . "การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า : กรณีศึกษาของคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง . การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนงานคลังสินค้า : กรณีศึกษาของคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.